search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Analysen är för svag”

Advokatsamfundet är starkt kritiskt till ett förslag om utökad rätt att avlyssna kommunikation med utlandet.
I sitt remissyttrande över Försvarsdepartementets prome-moria En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet avstyrker Advokatsamfundet de förslag som förs fram.

Samfundet tycker att de problem som promemorian rör har beskrivits för kortfattat, och att analysen av förslagens konsekvenser är för svag.

I promemorian föreslås att gränsen mellan försvaret och polisens verksamheter ändras.

Vid kartläggning av yttre hot mot landet ska försvarets underrättelseverksamhet kunna omfatta sådant som i dag faller inom polisens. Försvarets radioanstalt föreslås få rätt att avlyssna all trådbunden trafik som passerar Sveriges gräns.

Läs mer: Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.

Publicerad i nr 8 2005
Annons
Annons
Annons