search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden.
(Pm = Promemorian, Bt = Betänkandet
Dpm = Departementspromemorian)

R-2005/0604 Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål, SOU 2005:3
R-2005/0701 Bt Gränskontrollag – effektivare gränskontroll, SOU 2004:110
R-2005/0811 Pm Skärpta vapenregler
R-2005/0858 Bt Effektivare handläggning av anknytningsärenden, SOU 2005:14
R-2005/0861 Dpm Olovlig befattning med narkotikaprekursorer, Ds 2005:14
R-2005/0870 Framställning om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
R-2005/0887 Grönböcker om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad samt om arv och testamente
R-2005/0939 Bt Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott, SOU 2005:35
R-2005/0940 Utkast till proposition Följdlagstiftning med anledning av ny aktiebolagslag
R-2005/1014 Bt Vårdnad, boende, umgänge – Barnets bästa, föräldrars ansvar, SOU 2005:43
R-2005/1015 Pm Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, mm.
R-2005/1047 Dpm Vissa lagändringar avseende handeln med utsläppsrätter
R-2005/1050 Pm Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagarna
R-2005/1072 Förslag till ändring i utlänningslagen (1989:529) i anslutning till betänkandet Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare, SOU 2005:15
R-2005/1078 Pm Europeisk brottsskadeersättning – genomförande av EG:s direktiv om ersättning till brottsoffer
R-2005/1196 Förslag till ändring i lagen om handikappersättning och vårdbidrag.

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons