search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

De samarbetar över gränserna

Det europeiska och internationella samarbetet ökar hela tiden. Redan idag får beslut fattade utanför landets gränser en allt större betydelse för advokater i Sverige och mer kommer det att bli i framtiden.
Några svenskar som utöver sitt advokatarbete har uppdrag i olika internationella sammanhang är Johan Coyet för CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, Claes Lundblad för ICC, International Court of Arbitration, Claes Beyer för de Nordiska Juristmötena och Lars Perhard för Union Internationale des Avocats.

De är överens om att omvärldens betydelse – och särskilt EU:s inflytande – ökar över medlemsländerna.
– En allt större del av lagstiftningen i Sverige är direkt styrd av bindande EU-regler. Jag tror inte att människor och företag inser hur viktigt EU är. Fler behöver förstå att de beslut som fattas i Bryssel faktiskt påverkar vardagen i Sverige, säger Johan Coyet, som arbetar för en svensk advokatbyrå i Bryssel och samtidigt är svensk representant i CCBE.

Johan Coyet anser att EU-medlemskapet har många positiva sidor, som möjligheterna för advokater och byråer att vara verksamma i andra länder. Han tycker det är synd att EU inte är så väl ansett i Sverige.
– Det finns faktiskt en enorm möjlighet att påverka för den som är ute i god tid. Många svenska företag och organisationer har varit mycket insiktsfulla och har genom sin påverkan lyckats ändra i lagstiftningen. Andra, som inte bryr sig, får nöja sig med att bara rätta sig efter besluten, säger Johan Coyet.

Påverkas av beslut
Advokaterna som vi har intervjuat anser att en av de absolut viktigaste EU-frågor som rör den svenska advokatkåren just nu är penningtvättdirektivet, som handlar om sekretess och hur advokater ska vara skyldiga att rapportera om sina klienter. En annan viktig fråga som diskuteras i Europa är avregleringen av fristående yrkesutövare, däribland advokater. I England har nyligen den så kallade Clementirapporten publicerats. I den föreslås bland annat att man skulle göra det möjligt för icke-advokater att vara delägare i advokatbyråer. Där finns även ett förslag om att det ska finnas överordnade myndigheter i varje land för att övervaka etik- och disciplinfrågor, i stället för som nu, när de flesta samfunden är privaträttsliga organisationer av offentligrättslig karaktär.

Även om internationaliseringen ökar så är de överens om att den svenska advokatrollen i grunden inte hotas.
– Visst finns det skillnader mellan advokater i olika länder, till exempel att vissa länder har advokatmonopol, men kärnvärdena är desamma överallt i den civiliserade världen. Advokaten är ju till för att hjälpa sin klient med iakttagande av lojalitet, sekretess och oberoende, säger Claes Lundblad.
– Sedan ska det bli intressant att följa det pågående harmoniseringsarbetet inom EU av de etiska reglerna, eftersom utgångspunkterna är olika i olika länder. Resultatet av det arbetet kan starkt påverka den framtida advokatrollen i grundläggande avseenden, säger Claes Lundblad, som framhåller betydelsen av att Advokatsamfundet aktivt deltar i den internationella harmoniseringen.

Viktigt med gott samarbete
Att samarbeta internationellt kräver diplomati och tålamod. Samarbetet mellan medlemsländerna inom CCBE går enligt Johan Coyet förvånansvärt bra för att vara en så pass stor organisation. De större länderna i EU, Frankrike, England, Tyskland och Spanien, har åsikter om det mesta, men kompromissviljan är stor.
– Det är alltid svårast när det kommer till hjärtefrågorna. Nu har vi till exempel ett projekt där vi ska titta på hur de nationella stadgarna ser ut och bestämma vilket inflytande CCBE ska ha över dem. Då finns många olika uppfattningar, eftersom ingen vill ändra sina stadgar. Men när vi diskuterar en fråga som penningdirektivet är det lätt, därför att alla är helt överens – det är fullständigt fel att advokater ska lämna uppgifter om sina klienter, säger Johan Coyet.

Han tycker att han ofta får gehör för sina ståndpunkter i CCBE. Ibland söker han allierade, och då ofta i de nordiska länderna.
– Men i vissa frågor står vi närmare fransmän och engelsmän än norrmän och danskar, säger Johan Coyet.

Claes Beyer anser att känslan av samhörighet mellan Nordens jurister alltjämt är stark. Det finns en gemensam grundsyn i rättsliga frågor som gör de Nordiska Juristmötena till ett intressant debattforum, vare sig vi är med i eller står utanför EU.
– En del är negativa till ett nordiskt samarbete och anser att det spelat ut sin roll. Jag menar tvärtom – att vi måste hålla ihop i Norden för att bevaka våra intressen i större sammanhang, som i EU och i FN. Jag tror att fler regioner än Norden går ihop och bildar småallianser för att bli starkare. Med ännu fler länder på väg in i EU så är det nödvändigt att de nordiska länderna samarbetar, säger Claes Beyer.

Organisationerna i framtiden
Advokaterna efterlyser ett större engagemang i internationella frågor bland svenska advokater för att kunna vara med och påverka.

För Claes Lundblads del innebär det att de svenska skiljemännen borde blir fler.
– De sista tio åren har mängden institutionella förfaranden ökat betydligt och det tror jag kommer att fortsätta. Sverige har många duktiga advokater med internationell erfarenhet på affärssidan och av skiljeförfaranden, men jag önskar att det fanns fler, säger Claes Lundblad.

Johan Coyet tror att behovet av CCBE kommer att öka och att dess position successivt kommer att stärkas, eftersom EU:s position kommer att bli starkare.
– Två saker är slående när man arbetar internationellt: det finns många sätt att lösa ett problem på och de egna svenska lösningarna är inte alltid bäst. Det är otroligt lärorikt och ger en viss ödmjukhet som vi svenskar inte alltid är så bra på, säger Johan Coyet.

Lars Perhard tycker att det är tråkigt att inte fler inser fördelarna med att ägna tid åt internationella frågor.
– Det är synd att byråernas debiteringsraseri gör att advokater nedprioriterar engagemang i internationella organisationer. Det ger visserligen inte några billable hours men är väldigt berikande, säger Lars Perhard.

– Jag är övertygad om att de Nordiska Juristmötena har en ljus framtid med många möten framöver. Även om målet från början – att få en likartad lagstiftning i Norden – inte längre är huvudinriktningen, kommer jurister att behöva träffas över yrkesgränserna. Den särskilda roll som juristerna har i samhället som stöd för rättsstaten och våra grundläggande rättigheter får aldrig glömmas bort, säger Claes Beyer.

SANNA ARNDT
TOM KNUTSON

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons