search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
(Pm = Promemorian, Bt = Betänkandet
Dpm = Departementspromemorian)

R-2005/0429 Slutbetänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112
R-2005/0510 Bt Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor, SOU 2004:114
R-2005/0544 Dpm Brott och brottsutredning i IT-miljö, Ds2005:6
R-2005/0566 Dpm Angrepp mot informationssystem, Ds2005:5
R-2005/0618 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande
R-2005/0636 Förslag till ny bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
R-2005/0637 Bt Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet, SOU 2005:19
R-2005/0638 Delbetänkandet Konsumentskydd vid modemkapning, SOU 2005:20
R-2005/0652 Pm En moderniserad rättsprövning, mm, Ds2005:9
R-2005/0693 Dpm Arbetstagarinflytande i europakooperativ, Ds 2005:10
R-2005/0702 Pm Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter
R-2005/0713 Dpm Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar, Ds 2005:11
R-2005/0714 Konkurrensverkets redovisning av regeringsuppdrag beträffande anpassning av gruppundantaget för vertikala avtal
R-2005/0729 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande
R-2005/0732 Förlängning av gruppundantag för avtal om viss taxisamverkan
R-2005/0797 Naturvårdsverkets rapport Handel med utsläppsrätter – erfarenheter för införande av EU:s handelssystem samt Energimyndighetens rapport Riktmärken som bas för tilldelningen av utsläppsrätter i energisektorn
R-2005/0869 Utkast till lagrådsremiss om särskild vinstutdelningsbegränsning
R-2005/0874 Dpm De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet, Ds 2005:19 samt Statens energimyndighets rapport Godkännande av JI- och CDM-projekt
R-2005/0903 Utkast till lagrådsremiss Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m m.

Publicerad i nr 6 2005
Annons
Annons