search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden.

(Pm = Promemorian, Bt = Betänkandet
Dp = Departementspromemorian)

R-2005/0142 Bt Ingripanden mot unga lagöverträdare, SOU 2004:122
R-2005/0340 Bt Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell, SOU 2004:131
R-2005/0347 Slutbetänkandet Handla för bättre klimat – från införande till utförande, SOU 2005:10
R-2005/0384 Dp Kungörande i PoIT, Ds 2005:2
R-2005/0440 Dp Avräkning av utländsk skatt, Ds 2005:4
R-2005/0478 Bt Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg, SOU 2004:132
R-2005/0559 Kommissionens förslag till rådets rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i Europeiska unionen
R-2005/0593 Delbetänkandet Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare, SOU 2005:15
R-2005/0796 Behovet av kontrakterade läkare för verksamhet med utfärdande av rättsintyg.

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons