search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Reglerna om god advokatsed ses över

Reglerna om god advokatsed ska ses över. Det beslöt ett enigt Advokatfullmäktige på fredagen den 3 juni i Göteborg.
Intresset för årets Advokatfullmäktigesammanträde var stort. Mer än 100 advokater hade kommit för att närvara. En inte oväsentlig förklaring till det stora intresset var de många motionerna, åtta stycken, som inkommit till årets fullmäktigemöte. Det blev en lång dag för de närvarande. Mötet började klockan 10 och avslutades inte förrän 17. Till mötesordförande utsågs Leif Ljungholm.

Mötet inleddes med att Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog höll ett anförande där han betonade Advokatsamfundets roll i rättsstaten och vikten av att ha ett starkt och aktivt samfund.

Därefter redogjorde Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, för verksamheten det gångna verksamhetsåret. Hon konstaterade att den viktigaste och svåraste uppgiften för Advokatsamfundet är att verka för sammanhållningen inom advokatkåren.

Ingen detaljstyrning
I samband med att motionen om att göra en översyn av de advokatetiska reglerna behandlades förklarade Stefan Lindskog att styrelsen inte var främmande för att det behöver göras en sådan översyn. Snarare tvärtom. Lindskog berättade att samfundsstyrelsen redan tagit initiativ till detta. Det föreligger ett behov att sammanställa vägledande uttalanden och disciplinnämndens praxis. Han betonade dock att det inte går att detaljstyra ett sådant uppdrag på så sätt som föreslagits i motionen, och att styrelsen måste få frihet att utforma hur en sådan översyn genomförs.

Enhälligt beslut
De personer som stod bakom motionen, bland andra Peter Danowsky, ansåg att de kunde stödja det förslag som Lindskog presenterat. Fullmäktige kunde då enhälligt besluta att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en kommitté som ska göra en översyn av de etiska reglerna. Motionen om översynen om konfliktreglerna återtogs av motionärerna.

Under dagen deltog ett stort antal advokater i debatten som över lag kännetecknades av saklighet.
Motionen med en begäran om redogörelse för Advokatsamfundets kostnader för styrelse, kansli, representation och internationella verksamhet avslogs.

Dock beslöt fullmäktige att, efter att det informerats om att det främst är en resursfråga, bifalla att verksamhetsberättelsen ska publiceras minst fyra veckor innan motionstiden till det kommande fullmäktigemötet löpt ut.

Kärnfullt försvar
Motionen om att utvärdera en försäljning av Advokatsamfundets fastighet avslogs efter en längre debatt där bland andra Göran Luterkort höll ett kärnfullt anförande till försvar för att behålla fastigheten. Den del av motionen som avsåg samfundets stiftelser avslogs likaså.

Fullmäktige gav, sedan motionärerna reviderat yrkandet, sitt stöd till förslaget om att det ska tillsättas en utredningsgrupp som gör en översyn av Advokatsamfundets organisation för att stärka avdelningarnas verksamhet.
Övriga motioner avslogs helt, till exempel att det inrättas ett rättspolitiskt handlingsprogram samt att det inrättas en särskild sektion för att arbeta med humanjuridikens problem.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons