search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Björk, Kurt & Sandesjö, Håkan:
Nya Medborgarskapslagen med kommentarer
Stockholm Norstedts Juridik. 310 s.
BRÅ 2005:6: Effekter av utslussning med elektronisk fotboja
Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004. Stockholm. 55 s.
BRÅ 2005:7: Våldtäkt – En kartläggning av polisanmälda våldtäkter.
Stockholm. 85 s.
Carbonneau, Thomas E: The Law and Practice of Arbitration
Juris Publishing 2004. 600 s.
Einhorn, Michael A: Media Technology and Copyright
– Integrating Law and Economics
Edward Elgar Publishing Limited 2004. 209 s.
Fawcett, James mfl: International Sale of Goods in the Conflict of Laws
Oxford University Press.
Hinn, Eskil & Aspegren, Lennart: Offentlig arbetsrätt
En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning.
Stockholm Norstedts Juridik.
Iseskog, Tommy: Missbruk och Anställningsskydd
2. uppl.
Stockholm Norstedts Juridik. 93 s.
Julius, Håkan mfl: Bostadsrättslagen – En kommentar
3. uppl. Stockholm. Norstedts Gula Bibliotek. 560 s.
Julstad, Barbro & Sjödin, Eije:
Tredimensionell fastighetsindelning
Stockholm Norstedts Juridik. 154 s.
Larsson, Nils & Synnergren, Stieg:
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken
Norstedts Juridik. 392 s.
Lundén, Björn & Svensson, Ulf:
Moms – Praktisk handbok i mervärdesskatt
9. uppl. Stockholm Norstedts Juridik . 637 s.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (red): Handledning vid tilllämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
(SOU 2004:130). Stockholm .101 s.
Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål
Om gemenskapsrättens inverkan på det provisoriska rättsskyddet i svensk civil- och förvaltningsprocess. Uppsala Iustus. 417s. (Akademisk avhandling)
Nordh, Roberth: Enskilt anspråk – om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott
Uppsala Iustus. 146 s.
Ramberg, Christina: Kontraktstyper
Stockholm Norstedts Juridik. 380 s.
Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder
2. uppl. Stockholm Norstedts Juridik. 166 s.
Syrén, Agneta: Svarta pengar – en handbok om penningtvätt
Nätnavet. 139 s.
Svernlöv, Carl: Bolagskoden – svensk kod för bolagsstyrning
med kommentarer för praktisk tillämpning
Stockholm Norstedts Juridik. 147 s.
Wilson, John F: Carriage of Goods by Sea
5. uppl. Pearson Longman. 518 s.

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons