search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar


Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

(Pm = Promemorian, Bt = Betänkande
Dp = Departementspromemorian)

R-2004/1294 Bt Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande, SOU 2004:81
R-2005/0020 Dp Upplyst franchising, Ds 2004:55
R-2005/0024 Bt Nytt nationellt kunskapscentrum, ombildning av RKC, SOU 2004:117
R-2005/0032 Bt Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och makt, SOU 2004:121
R-2005/0198 Pm Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet – 3:12
R-2005/0238 Utkast till rambeslut avseende lagring av vissa trafikuppgifter
R-2005/0255 Dp Finansiella konglomerat, Ds 2005:1
R-2005/0509 Kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister
R-2005/0561 Pm Uppehållstillstånd för vittnen m fl vid internationella domstolar och tribunaler
R-2005/0599 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.
Annons
Annons
Annons