search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Aldestam, Mona: EC State aid rules applied to taxes.
An analysis of the selectivity criterion. Uppsala.
(Akademisk avhandling).
Axén Linderl, Annica & Leidhammar, Börje: Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen.
Kristianstad Liber.
Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU
– The Four Freedoms. Oxford University Press 2004.
Boverket: Boken om lov, tillsyn och kontroll.
Allmänna råd 1995:3 ändrad genom 2004:2.
Edita Norstedts Boverket 2004.
Clevesköld, Lars m fl: Handläggning inom socialtjänsten.
9. uppl. Stockholm Norstedts Juridik.
Danielsson, Stig: Förundersökning i brottmål.
2. uppl. Bruuns bokförlag.
Diesen, Christian m fl: Likhet inför lagen.
Falun. Natur och Kultur.
Engdahl, Ola: Protection of Personnel in Peace Operations.
The Role of the ”Safety Convention” against the Background of General International Law.
Stockholms Universitet.
Europeiska unionens konstitution med förord av Ulf Öberg.
Stockholm Jure förlag.
Fabricius, Ulla: Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport (CMR).
3. uppl. Gylling, Danmark. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Holder, Jane m fl: Current Legal Problems 2004, vol. 57.
Oxford University Press.
Julstad, Barbro: Fastighetsindelning och markanvändning.
3. uppl. Stockholm Norstedts Juridik.
Lindquist, Björn: Medlem i en idrottsförening – om medlemmens rättigheter och skyldigheter.
Lund SISU Idrottsböcker 2004.
Lindskog, Stefan: Skiljeförfarande – En kommentar.
Norstedts Juridik.
Lodin, Sven-Olof m fl: Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt.
10. uppl. Studentlitteratur i Lund.
Lundén, Björn: Aktiebolag – Skatt, ekonomi och juridik.
13. uppl. Uddevalla Björn Lundén Information.
Magnusson Sjöberg, Cecilia (red) : Legal Management of Information systems – incorporating law in e-solutions.
Studentlitteratur i Lund.
Myrdal, Staffan: Återpantsättning – Om pantsättning av pant och panträtt.
Stockholm Norstedts Juridik.
Nilsson, Jan-Eric mfl: Den svåra beställarrollen. Om konkurrensutsättning och upphandling i offentlig sektor.
Mölnlycke SNS förlag.
Nordström, Carl & Thunved, Anders: Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och författningar.
18. uppl. Stockholm Norstedts Juridik.
Norlén, Andreas: Oskälighet och 36 § avtalslagen.
Linköpings universitet. 2004. Akademisk avhandling
(Studies in Management and Economics; No. 63).
Norrsjö, Lena Göransson & Posa, Ivan Mark:
Skyddade geografiska beteckningar. Aktuella utvecklingar och konflikter.
Stockholms universitet. Institutet för immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM). 2004. (Skrifter; nr 123).
Ramberg, Jan: The Law of Transport Operators in International Trade.
Stockholm Norstedts Juridik.
Simon Almendal, Teresa: Skatteanpassade transaktioner och skattebrott.
Stockholm Norstedts Juridik.
Swahn, Mikael & Wendleby, Björn: Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter – En kommentar.
Solna. Norstedts Juridik.
Thorell, Per (red): Den nya koncernredovisningen.
Kristianstad 2004.
Tjernberg, Mats: Periodiseringsfonder – och andra obeskattade reserver.
Uppsala. Iustus. 2004.
Westerlund, Gösta: Straffprocessuella tvångsmedel.
2. uppl. Mölnlycke. Bruuns bokförlag.
Annons
Annons
Annons