search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut våren 2005
7. Advokat har underlåtit att förvissa sig om att överklagande inkommit i rätt tid. Erinran tilldelad.

A har varit ombud för och offentligt biträde åt X i ärende om uppehållstillstånd. X har i anmälan, som kom in till samfundet den 8 april 2004, framfört anmärkningar mot A i främst följande hänseenden.

1. A hade under asylutredningen hos Migrationsverket förhört sig om X brors asylansökan och dennes asylskäl.

2. A hade inte infunnit sig på Migrationsverket när X, som då var minderårig, mottagit avslag på sin asylansökan, trots att han blivit kallad.

3. A hade inte inlämnat överklagande av Migrationsverkets beslut i tid, vilket lett till ett avvisningsbeslut beträffande X. Han hade till Y uppgett att Migrationsverket slarvat bort överklagandet men han hade inte kunnat uppvisa något inlämningskvitto.

A har tillbakavisat anmärkningarna och beträffande dessa anfört bland annat följande.

1. Han hade varit offentligt biträde även för brodern. Anmärkningen var svårförståelig.

2. Kallelsen hade översänts till honom för kännedom. Det var inte befogat eller ekonomiskt försvarbart att offentligt biträde var närvarande när verkets beslut delgavs sökanden. X bodde hos sin äldre bror och dennes hustru, Y, som dessutom var god man för honom. X fyllde 18 år den 30 mars 2004.

3. Migrationsverkets beslut gicks igenom med X den 11 mars 2004. Överklagandet avfattades den 12 mars och postades påföljande dag. Han brukade inte begära diariebevis på ingiven handling. Den 5 april nåddes han av besked om att X skulle avvisas eftersom överklagande inte skett. Under bilresa tog han på telefon kontakt med handläggaren av ärendet på Migrationsverket. De kom överens om att kopia av överklagandet skulle faxas till denne, varefter han skulle efterforska handlingen. Handlingen faxades till honom enligt överenskommelse. Migrationsverket behandlade den för kännedom ingivna handlingen som ingivet överklagande och beslutade den 14 april att avvisa ”överklagandet” som för sent inkommet.

Nämndens bedömning
A borde ha förvissat sig om att överklagandet mottagits av Migrationsverket. Genom att underlåta detta har han åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket Rättegångsbalken.
Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Publicerad i nr 4 2005
Annons
Annons
Annons