search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Den nya sexualbrottslagen

En ny sexualbrottslagstiftning trädde ikraft den 1 april.
Här är några av de nya reglerna:
• Fler gärningar ska bedömas som våldtäkt. Kravet på tvång sätts lägre.
• När någon har sex med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av medvetslöshet, sömn eller drogpåverkan, kommer det att kunna bedömas som våldtäkt.
• En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införs. Kravet på tvång slopas helt.
• Preskriptionstiden förlängs för sexualbrott mot minderåriga.

Den nya lagen har både risats och rosats.
– Den här förändringen är bra när det gäller barn. Men det krävs en ändrad våldtäktslagstiftning för vuxna. Problemet är de höga kraven för det subjektiva uppsåtet, det vill säga om mannen i samband med gärningen förstod att hon sa nej eller inte, säger Elvy Wicklund.

Hennes förslag är att skapa en ny brottsrubricering: ”grov oaktsam våldtäkt”, som redan finns i Norge bland annat. Det ger andra möjligheter att resonera runt vad en normalt aktsam man i den här situationen borde har förstått.
– Den nuvarande lagen pekar ut alla män som potentiella våldtäktsmän och testosteronstinna hannar som inte kan kontrollera sina drifter, vilket är en skymf mot majoriteten av män som inte gör så här, säger Elvy Wicklund.

Enligt Tomas Nilsson har en viss relevant modernisering av lagen skett, till exempel i synen på barn som brottsoffer med ny rubricering och ny brottsbeskrivning.

Hovrätten har riktat allvarlig kritik mot den nya lagen på flera punkter.
– Bland annat tycker jag att lagen tillkom hastigt, i stort sett utan remissförfarande. Man ville tillgodose opinionen med en ny lag, säger Johan Stenberg.

– Det väsentliga är att fler saker betecknas som våldtäkt. Såvitt jag kan se tar inte lagen bort någonting av bevissvårigheten, säger Bengt Sjögren.

– Jag tycker att det är bra att 6 kapitlet har reviderats. Vissa gärningar har omrubricerats så att de kallas för våldtäkt och som stämmer mer överens med vad gemene man anser vara en våldtäkt. Men svårigheterna som vi alltid har haft – bevisfrågor och bedömning om uppsåt – kvarstår, säger kammaråklagare Karolina Lindekrantz.

SANNA ARNDT

Två omskrivna mål
• Motalamålet: En flicka var i en lägenhet med fyra män. En hade hon tidigare varit tillsammans med. Flickan var berusad och kom inte ihåg någonting. Männen åtalades för våldtäkt. Teknisk bevisning visade att det skett något slags umgänge mellan två män och flickan. Tingsrätten dömde alla fyra, men Göta hovrätt dömde två av männen. Högsta domstolen tog inte upp ärendet.
• Tumbamålet: En kvinna hade tre eller fler män hemma i sin lägenhet. Kvinnan hade vaga minnesbilder av vad som hänt men enligt den tekniska bevisningen hade kvinnan umgänge med flera män. Tingsrätten friade eftersom det inte var visat att kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd. Svea hovrätt fastställde den friande domen. Högsta domstolen tog upp ärendet och friade männen.

Publicerad i nr 4 2005
Annons
Annons