search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar


Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

(Pm = Promemorian,
Dp = Departementspromemorian)
R-2004/1368 Pm Förenklade redovisningsregler, mm.
R-2004/1381 Motion om ”stalking” eller förföljelsesyndrom
R-2005/0010 Dp Barnen i brottets skugga, Ds 2004:56
R-2005/0012 Dp Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, Ds 2004:52
R-2005/0026 Lagrådsremissen Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag och försäkringsbolag
R-2005/0069 Dp Bistånd vid transitering i samband med återvändande med flyg, Ds 2004:57
Annons
Annons
Annons