search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Almgren, Karin & Leidhammar, Börje: Skatteprocessen
Stockholm. Norstedts Juridik.
Vänbok till Per Anclow
Uppsala. Iustus.
Asp, Petter & Nuotio, Kimmo (red.) : Konsten att rättsvetenskapa
Den tysta kunskapen i juridisk forskning. Uppsala. Iustus.
Norden, rätten, historia
Festskrift till Lars Björne. Helsinki. Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Brattström, Margareta: Makars pensionsrättigheter
Uppsala. Iustus. (Akademisk avhandling)
Dahlman, Christian & Glader, Marcus & Reidhav, David:
Rättsekonomi
En introduktion. 2. uppl. Lund. Studentlitteratur.
Dotevall, Rolf: Samarbete i bolag
Om personbolag. Stockholm. Norstedts Juridik. 2005
Dybdahl, Lise: Europæisk patent
2. udg. København. Thomson.
Ericsson, Margaretha: Trafikkommentarer
2. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Fahlbeck, Reinhold: Lagen om skydd för företagshemligheter
En kommentar och rättsöversikter. 2. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. (Norstedts gula bibliotek)
Folkesson, Enar: Företaget i ekonomisk kris
En inblick i insolvensjuridiken. 5. uppl. Stockholm. Thomson Fakta.
Garner, Bryan A. (ed.): Black’s law dictionary
8. ed. St. Paul. Thomson.
Halgreen, Lars: European sports law
A comparative analysis of the European and American models of sport. København. Thomson.
Hellner, Jan & Hager, Richard & Persson, Annina H.:
Speciell avtalsrätt II
Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal. 4. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2005
Holm, Anders: Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip
Linköpings universitet. Akademisk avhandling
(Studies in Management and Economics; No. 61)
Johansson, Svante O.: Varuförsäkringsrätt
Den rättsliga regleringen av transportförsäkring av varor. Stockholm. Jure.
Johansson, Sven-Erik: Hållbart företagsvärde
Ägarna – Företagsledningen – Affärerna – Finanserna. Verktyg för analys. Lidingö. Industrilitteratur.
Jönsson, Sverker: Straffansvar och modern brottslighet
En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer. Uppsala. Iustus. (Akademisk avhandling)
Lidberg, Lars & Wiklund, Nils (red.): Svensk rättspsykiatri
Psykisk störning, brott och påföljd. 2. uppl. Lund Studentlitteratur.
Liman, Lars-Otto: ABC om AB 04
Stockholm. Svensk Byggtjänst.
Lindgren, Magnus: Brottsoffer i rättsprocessen
Om ideala brottsoffer och goda myndigheter. Stockholm. Jure. (Akademisk avhandling)
Mulder, Bernard Johann: Anställningen vid verksamhetsövergång
Juristförlaget i Lund.(Akademisk avhandling)

Publicerad i nr 3 2005
Annons
Annons
Annons