search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ny försäkringsavtalslag ska ge bättre konsumentskydd

Riksdagen har beslutat införa en ny försäkringsavtalslag. Den nya lagen ska stärka försäkringstagarnas skydd vid alla typer av försäkringar.
Försäkringslagstiftningen ska moderniseras med en ny försäkringsavtalslag. Den nya lagen är en samlad lag för stora delar av försäkringsrätten.

Syftet med reformen är att ge försäkringstagarna ett starkare skydd vid alla typer av försäkringar. Lagen är som huvudregel tvingande till den försäkrades förmån.

Försäkringsavtalslagen reglerar konsumentförsäkringar (hem-, villa- fordon- och reseförsäkringar), företags- och personförsäkringar (liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar) och olika kollektiva försäkringar.

Lagen innehåller bestämmelser om vad försäkringsbolagen måste informera om före och efter avtalet, hur skaderegleringen ska gå till, vilka begränsningar som försäkringsbolaget får ha för sitt ansvar och mycket annat.

Lagen innebär förbättringar för konsumenter. Försäkringsbolag får exempelvis bara neka någon att teckna en sjukförsäkring om det finns särskilda skäl. Om någon vägras att teckna en försäkring, ska personen kunna få sin rätt prövad i domstol. Försäkringstagaren ska också kunna återköpa en personförsäkring och flytta den till ett annat bolag.

En annan viktig del i reformen är att det införs lagstiftning för gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar. De är numera vanliga och är för många människor det största skyddet om dödsfall, olycksfall eller sjukdom skulle inträffa. Detta område har tidigare saknat lagstiftning.

Reformen kan behövas, eftersom den nya lagen ersätter 1927 års Lag om försäkringsavtal och 1980 års Konsumentförsäkringslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2006.

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons