search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Försäkrad?

Så skyddar sig advokater mot sjukskrivningar och skadeståndsanspråk.
Av den årliga serviceavgiften på 10 600 kronor exklusive moms som Sveriges advokater och biträdande jurister betalar till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, SASAB, avser 8 100 kronor försäkringspremier till de obligatoriska försäkringarna. Det är samfundets i särklass största utgiftspost. Årligen uppgår samfundets samlade kostnader för de obligatoriska försäkringarna till drygt 38 miljoner kronor.
Sveriges advokater genomför årligen cirka 500 000 advokatuppdrag.

Vid enstaka tillfällen händer att fel begås. För att skydda klienten och även advokatbyrån finns olika försäkringar. Det finns allvarliga trender som pekar mot att det blir allt vanligare att det riktas skadeståndsanspråk mot advokater, och att skadeståndsbeloppen blir allt större.

Psykisk ohälsa
Dessutom slår den psykiska ohälsan igenom i skadestatistiken för sjukförsäkringarna. I takt med att tempot höjts under en följd av år är det idag tydligt att psykisk ohälsa är den i särklass vanligaste orsaken till att advokater sjukskrivs. Problemet är att dessa sjukskrivningar ofta blir långvariga och därför kostsamma. Samtidigt finns det hoppfulla trendbrott. Och värdet av skadeförebyggande arbete blir allt viktigare.

I den årsavgift som alla advokater och biträdande jurister betalar till SASAB ingår två obligatoriska försäkringar. Ett viktigt syfte med båda försäkringarna är att klienten ska skyddas och kunna ersättas om advokaten gör något fel. Den ena försäkringen rör ansvar för ren förmögenhetsskada, den andra är en förmögenhetsbrottsförsäkring.

Ett av huvudsyftena med ansvarsförsäkringen för förmögenhetsskada är att klienten ska kunna rikta skadeståndsanspråk och få ersättning när en advokat har varit vårdslös i sin hantering av ett ärende, exempelvis missförstått ett uppdrag eller missat en tidsfrist.

Årligen hör drygt 100 klienter av sig med krav på ersättning, som föranleder skadeanmälan på ansvarsförsäkringen. I ungefär lika många fall klagar klienterna och uttrycker missnöje men utan att ha krav på ekonomisk ersättning. I ungefär 40 fall per år betalar försäkringsbolagen ut pengar till de klagande. Denna siffra ska ställas i relation till att det årligen utförs mer än en halv miljon advokatuppdrag i Sverige. För ansvarsskadorna är skadeanmälningarna tämligen brett fördelade på de olika rättsområdena.

Förmögenhetsbrottsförsäkringen är till för att ersätta klienten om en advokat eller andra anställda på advokatbyrån begått ett förmögenhetsbrott, till exempel omhändertagit en klients pengar och förskingrat dem. För förmögenhetsbrotten har det varit flera helt skadefria år. Men då och då inträffar sådana fall. Dessa har ofta sin upprinnelse i tragiska personliga händelser. När det inträffar ett förmögenhetsbrott blir beloppen ofta betydande.

Typiska fall
Pererik Eliasson, jurist på Länsförsäkringar, som är det bolag som har hand om de flesta av ledamöternas försäkringar, tycker att den svenska advokatkåren håller en god standard:
– Trots advokaternas svåra yrkesroll är skadefallen väldigt få, säger Pererik Eliasson.

Han betonar att det inte finns någon typ av försäkringsfall som pekar på några speciella fel som begås hela tiden eller att något specifikt ökar. Det är för få fall för att kunna göra någon bra och säker statistik. Man kan heller inte se någon stor skillnad på försäkringsskador mellan stor eller liten byrå, storstad eller småstad. Det statistiska underlaget är för litet för att några långtgående slutsatser ska kunna dras.

Däremot kan man se att vissa olika typfall är återkommande. Enligt Pererik Eliasson är ett typiskt fall att advokaten har missat en tidsfrist. Några andra kan vara att advokaten som konkursförvaltare påstås ha sålt egendom till för lågt pris, missat att rådgiva om andra försäkringar vid en trafikskada, givit felaktiga skatteråd, skrivit felaktigt samboavtal eller hanterat ett dödsbo felaktigt.

Förändringar på gång
Även om få fall leder till att de obligatoriska försäkringarna måste utnyttjas, så är det uppenbart att bekymmersamma förändringar håller på att ske, enligt advokat Tony Sandell, ordförande i Delegationen för advokatförsäkringar, DFA, som består av ledamöter från Advokatsamfundet och Jusek.
– Vi ser att antalet anmälda skador och beloppen för ansvarsförsäkringarna tenderar att öka, säger advokat Tony Sandell.

Att både antalet anmälda skador och beloppen ökar kan, enligt Tony Sandell, bero på att det har blivit mer känt att advokater har olika försäkringar.
– Inte sällan försöker de klagande ta reda på omfattningen av försäkringen och kräva pengar där det finns mest att hämta. Vi har fler och fler professionella köpare av advokattjänster som banker och bolag, och dessa är beredda på ett annat sätt än privatpersoner att kräva pengar, förtydligar han.

Inom DFA följer och granskar man kontinuerligt skadestatistiken, de mest frekventa skadorna och de högsta ansvarsbeloppen.
– På så vis får vi kunskap om tendenser. Statistiken fungerar som en varningsklocka om större skeenden som är på gång att inträffa, säger Tony Sandell.

Ekonomiska konsekvenser
Under en rad av år har kostnaderna för de obligatoriska försäkringarna ökat medan de administrativa kostnaderna har minskat.

En väsentlig del i arbetet med att hålla nere kostnadsutvecklingen är att arbeta långsiktigt. Därför har DFA slutit ett flerårsavtal med försäkringsbolaget Länsförsäkringar för vissa av försäkringarna. DFA för även återkommande diskussioner och förhandlingar med andra försäkringsbolag. Eftersom försäkringarna är en så stor del av samfundets budget så får effekten av skadeförebyggande arbete stor betydelse.
– Vi hoppas att vi ska kunna få ner skadefallen så att vi kan få ner premiekostnaden, men jämför man internationellt sett så ligger vi i alla fall lågt, säger Tony Sandell.

Just på det internationella området finns det idag krafter som verkar för att ersättningsnivån i den obligatoriska ansvarsförsäkringen ska höjas till 500 000 euro. Om detta förslag ska gälla svenska advokater lär dagens premier inte räcka till.

Sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkring
De svenska advokaterna har också möjlighet att teckna en egen sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkring i Länsförsäkringar. Den som har en sjukvårdsförsäkring kan snabbt få sjukhusvård och även ersättning för läkemedelskostnader.

Sjukavbrottsförsäkringen ersätter advokatbyråns fasta kontorskostnader för den advokat som drabbas av till exempel en olycka eller sjukdom och måste vara borta från arbetet.

Under åren 2000-2003 var den totala skadekostnaden för sjukavbrottsförsäkringen drygt 30 miljoner kronor, inklusive kostnaden för barnledighet. Den största kostnaden var för psykisk ohälsa, drygt 10 miljoner kronor. Den nästa största kostnaden stod barnledigheten för med nästan 10 miljoner kronor. Därefter kom olika slags skador kopplade till rörelseförmågan med 2,6 miljoner kronor. Hjärtåkommor följde sedan med 2,4 miljoner kronor, tätt följt av lungproblem på drygt 2 miljoner kronor.

Sammanlagt fick 30 personer ersättning på grund av psykisk ohälsa, av dessa var 21 män och 9 kvinnor. De var jämnt fördelade i olika åldersgrupper.

Ett liknande mönster som för sjukavbrottsförsäkringen gäller sjukvårdsförsäkringen med sjukdomar som rör depression som den största kostnaden. Orsaken till dessa sjukskrivningar är oftast att advokaten är utbränd, vilket orsakar långa sjukskrivningar.

Tony Sandell tycker sig se en trend att utbrändhet drabbar allt fler yngre i advokatkåren.
– Tempot har ökat och klimatet har hårdnat, både på advokatbyråerna och i samhället totalt. Pressen är större på människor idag, i yrkeslivet och privat, säger Tony Sandell.

Han understryker vikten av en balans i yrkes- och privatlivet.
– Det finns tidiga varningstecken för personer som är på väg mot utbrändhet. De själva kan inte se tecknen, men andra kan ana dem. Var därför observanta på kollegornas hälsa, så att det slipper gå för långt, säger Tony Sandell.

Inget fusk med försäkringar
De talrika rapporterna från olika delar av samhället om fusk med sjukskrivningar tycks inte omfatta den svenska advokatkåren. De svenska advokaterna tycks tvärtom vara ovanligt sega och ovilliga att låta sjukskriva sig eftersom man är solidarisk med klienterna och byråkollegorna.
– Detta visas bland annat av att vi inte har haft några advokater som sjukskrivs på grund av benbrott. Förklaringen är att advokaterna arbetar trots sådana olyckor. Advokaten tänker alltid i första hand på klienten. Det leder till att man sliter hårt på den egna kroppen, säger Tony Sandell.

Det är tydligt att advokater kämpar på länge. När det inte går längre och sjukskrivningen, särskilt de på grund av psykisk ohälsa, blir ett faktum blir konvalescensen ofta lång och alltså kostsam. Därför är det angeläget att försöka upptäcka varningssignalerna i tid. Och just därför har DFA ansett det värdefullt att koppla samman sjukvårdsförsäkringen och sjukavbrottsförsäkringen.

Advokater får teckna sjukvårdsförsäkringen enbart, men inte sjukavbrottsförsäkringen utan att teckna sjukvårdsförsäkringen. DFA har resonerat så att en advokat som får en snabbare och bättre vård med hjälp av sjukvårdsförsäkringen snabbare kommer tillbaka till jobbet och inte behöver utnyttja sjukavbrottsförsäkringen i lika stor utsträckning.

Det har förekommit att advokater redan haft en sjukvårdsförsäkring i ett annat försäkringsbolag och inte velat ha en till. De har därför varit missnöjda med dagens arrangemang. Tony Sandell berättar att DFA undersöker möjligheterna att göra det möjligt att ha en sjukvårdsförsäkring även från ett annat bolag än det som har sjukavbrottsförsäkringen. Det viktiga är att man har en sådan.

Att det varit rätt och riktigt att koppla samman de olika försäkringarna kan utläsas i statistiken, anser Tony Sandell.
– Under 2004 kunde vi se ett på sätt och vis glädjande trendbrott. Sjukavbrotten minskade och sjukvårdsförsäkringen togs mer i anspråk. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar, säger Tony Sandell.

Han anser att man inte får glömma bort att det finns ett troligt samband mellan skadeutvecklingen för olika försäkringar.
– För den som får för mycket att göra på arbetet och i privatlivet och hamnar i ekorrhjulet ökar risken för skador på yrkessidan, säger Tony Sandell. En viktig poäng är att ha samma försäkringsgivare i de olika fallen, eftersom bolaget då är mer intresserat att arbeta förebyggande.

Föräldraledighet
Advokatkårens årliga kostnad för barnledighet är nästan lika stor som för den psykiska ohälsan, nästan 10 miljoner kronor. Kostnaden räknas in under sjukavbrottsförsäkringen och ersätter fasta kontorskostnader, som hyra, el och personal. Utgifter advokaten har trots barnledigheten.
– Motivet till försäkringen är att göra det attraktivare för i första hand kvinnor att bli delägare, samtidigt som advokatkåren har intresse av att behålla duktiga anställda. Vi måste se anställningen som en lång relationsperiod och småbarnsperioden är bara en kort tid i ett helt yrkesliv. Företagsekonomiskt är försäkringen en bra affär, säger Tony Sandell.

Försäkra för rätt nivå
Att advokatbyråer varierar i storlek och inriktning är väl bekant. Därför är det viktigt att skräddarsy försäkringsskyddet till den egna byråns profil. Vad som är rätt för en är för lite eller för mycket för en annan.
Utöver de två obligatoriska försäkringarna som ingår i avgiften till SASAB kan advokater också teckna ett tillägg till ansvarsförsäkringen för ren förmögenhetsskada och en kontorsförsäkring.

För närvarande har cirka 270 advokatbyråer hittills tecknat en tilläggsförsäkring till ansvar för ren förmögenhetsskada. Det kan behövas om byrån är större, eftersom försäkringsbeloppet på den obligatoriska grundförsäkringen bara sträcker sig till 3 miljoner per jurist för alla skadeståndsanspråk mot den försäkrade under ett år.
Tony Sandell pekar på att advokater behöver se över sina försäkringar ordentligt och se till helheten.

Enkla sätt att förebygga
För att försäkringspremierna inte ska skjuta i höjden i framtiden så finns det olika åtgärder, till exempel att jämföra och utvärdera olika försäkringsbolag. Detta är något som DFA arbetar med kontinuerligt. Trenden går dock mot att försäkringsbolagen blir allt större och färre snarare än mot fler aktörer. Den internationalisering som präglar branschen leder också till ökade premier för länder som Sverige, där man av tradition haft låga. Idag arbetar DFA till stor del med Länsförsäkringar, ”ett svenskt bolag som tar en svensk risk”, beskriver Tony Sandell.

Men det skadeförebyggande arbetet ute på landets advokatbyråer är helt avgörande för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Arbetet med att undvika onödiga försäkringsärenden är varken särskilt krångligt eller dyrt för den enskilde advokaten eller byrån.
Två tumregler är att ha väl fungerande administrativa rutiner och goda kommunikationer med klienten.

Anneli Ramnelöv, försäkringsmäklare på Marsh AB, betonar att alla byråer måste se till att ha administrativa rutiner för att klara bevakningen av tidsfrister. Hon påpekar också att det är bra att byrån informerar och kontrollerar yngre, nya jurister:
– Byråer behöver också ordentliga rutiner för hur de bekräftar uppdrag. Det händer att byrån och klienten har olika uppfattningar om vad uppdraget egentligen handlar om, vilket kan leda till problem.

Pererik Eliasson på Länsförsäkringar märker som skadereglerare hur viktigt det är för en advokat att vara tydlig i sin kommunikation med klienten, för att undvika att krav ställs senare. Många privatpersoner och småföretagare som anlitar advokat vet väldigt lite om hur det går till i juridikens värld och har ibland svårt att förstå varför advokaten agerade på ena eller andra sättet, varför det i domstolen inte blev som man hoppats, eller tycker att det blev dyrt.
– Advokaten har många gånger ett stort dilemma eftersom han förväntas fatta viktiga beslut åt klienten, inte kan veta utgången av en tvist och samtidigt vill hålla kostnaderna nere för klienten. Det är viktigt att förklara riskerna tydligt för att undvika missförstånd, säger Pererik Eliasson.

SANNA ARNDT
TOM KNUTSON

Publicerad i nr 3, 2005