search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta om försäkringar

Genom Advokatsamfundet och försäkringsmäklaren Marsh AB finns idag möjlighet att teckna olika försäkringar. Två är obligatoriska och ingår i den avgift som alla ledamöter betalar till samfundet. De övriga är frivilliga.
Obligatoriska försäkringar

Ansvar för ren förmögenhetsskada
Om den försäkrade eller dennes anställda tillfogar klient eller tredje man skada genom fel eller försummelse, omfattar försäkringen skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Biträdande jurister som arbetar på advokatbyrå omfattas också av försäkringen. Uppdrag som notarius publicus, skiljeman, konkursförvaltare eller extern styrelserepresentation omfattas.

Däremot omfattas inte externa styrelseuppdrag av privat natur till exempel i kollegas advokataktiebolag.
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar. Försäkringsbeloppet är 3 miljoner kronor för alla skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade under ett försäkringsår och självrisken är 2 prisbasbelopp.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen ska skydda en klient eller tredje man som drabbas av att advokat eller annan personal vid advokatbyrå begått vissa förmögenhetsbrott, som tillgrepps-, oredlighets- eller trolöshetsbrott.

Verksamma ledamöter, biträdande jurister och övrig personal som arbetar på advokatbyrån omfattas av försäkringen.

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar och försäkringsbeloppet är 3 miljoner kronor. Försäkringen gäller utan självrisk.

Andra försäkringar som erbjuds

Ansvar för ren förmögenhetsskada, tillägg
Advokatbyråer kan välja att höja sitt försäkringsbelopp med 2-17 miljoner kronor utöver grundförsäkringens 3 miljoner. Hur stor premien blir baseras på antalet anställda advokater och biträdande jurister, storleken på försäkringsbeloppet och om försäkringen ska omfatta uppdrag som extern styrelseledamot eller inte. Advokatbyrån är försäkringstagare och försäkringen är inte personligt knuten till de verksamma juristerna. Försäkringsgivare är Zürich.

Kontorsförsäkring
Försäkringen omfattar bland annat egendomsförsäkring, allriskförsäkring, avbrottsförsäkring, förmögenhetsbrott internt inom byrån, rättsskyddsförsäkring, maskinförsäkring, klientolycksfallsförsäkring, rån- och överfallsförsäkring, tjänstereseförsäkring och klienters värdehandlingar.

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar och premien baseras på advokatbyråns årsomsättning. Självrisken varierar för olika försäkringsobjekt.

Sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkring
Med sjukvårdsförsäkringen får den försäkrade tillgång till ett särskilt telefonnummer till läkare och kan också få hjälp att planera lämplig behandling.

Försäkringen täcker kostnader för läkarbesök, sjukhusvård, läkemedel och rehabilitering. Försäkrad är den enskilda advokaten eller biträdande juristen men det går också att medförsäkra anställda, make/maka, sambo eller registrerad partner.

Försäkringen gäller till och med det år försäkrad fyller 70 år. Premien baseras på den försäkrades ålder. Den försäkrade måste vara fullt arbetsför vid ansökan.

Försäkringsgivaren är Länsförsäkringar. Försäkringen gäller utan självrisk.
Sjukavbrottsförsäkringen ersätter försäkrads del av företagets fasta kostnader vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, dödsfall, barns födelse och vård av sjukt barn.

Försäkringen kan bara tecknas i kombination med sjukvårdsförsäkringen.

Det finns en regel om 30 eller 60 dagars karenstid. Vad premien kostar baseras på den försäkrades ålder, försäkringsbeloppet och karenstid. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar. Föräldraledighet ingår som ett moment i sjukavbrottsförsäkringen.

Publicerad i nr 3, 2005