search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remisser

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
(Pm = Promemorian, Dp = Departementspromemorian, Bt = Betänkandet)
R-2004/1192 Pm Tredimensionell fastighetsindelning – kompletterande lagtekniska frågor
R-2004/1250 Bt Lönegarantiförsäkring – en partsfråga, SOU 2004:93
R-2004/1324 Slutbetänkandet Tillsyn – Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn, SOU 2004:100
R-2004/1425 Dp Internationell rättslig hjälp i brottmål – Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater
R-2004/1426 Pm Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
R-2004/1435 Pm Avtal mellan Sverige och Förenta staterna om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål
R-2004/1476 Pm En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
R-2005/0025 Pm Utökad möjlighet tilldrogkontroller i häkte
R-2005/0082 Lagrådsremissen Nya regler om dödförklaring
R-2005/0195 Lagrådsremissen Undantag från arvsskatt och gåvoskatt.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons