search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor
  • Biblioteket

Ny juridisk litteratur

Affärsjuridiska uppsatser
Uppsala. Iustus. (Vingestipendiet 2003.)
Allgårdh, Olof & Norberg, Sven:
EU och EG-rätten
En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt. Europeiska unionen. Konstitutionella fördraget. Institutionerna. De fyra friheterna. EMU. 4. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Artikelsamling 2004
Svensk Idrotts Juridisk Förening.
(Idrottsjuridisk skriftserie; Nr 9)
Bengtsson, Bertil: Samerätt
En översikt. Stockholm. Norstedts Juridik. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning [CLXXXV].)
Falk, Jan-Erik mfl: Miljöledning vid upphandling & inköp
Stockholm. Jure.
Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne:
Lärobok i immaterialrätt
8. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Korah, Valentine: An introductory guide to EC competition law and practice
8. ed. Oxford. Hart Publishing.
Onida, Marco (ed):
Europe and the environment.
Legal essays in honour of Ludwig Krämer Groningen. Europa Law Publishing.
Lilleholt, Kåre:
Knophs oversikt over Norges rett
12. utg. Oslo. Universitetsforlaget.
Melin, Stefan: Barnkonventionen i svensk rätt
–principer & regler i urval. Stockholm. Thomson Fakta.
Myndigheternas skrivregler
6. uppl. Statsrådsberedningen. Stockholm. Fritzes Offentliga Publikationer.
Nilsson, Christian & Wessman, Richard:
Immateriella gränsfall
Rättsfall med inledande kommentarer. Stockholm. Norstedts Juridik.
Toftegaard Nielsen, Gorm m fl (ed): Festskrift om menneskerettigheder til Carl Aage Nørgaard
København. Jurist - og Økonomforbundet.
Ramberg, Jan: International commercial transactions
3. ed. Stockholm. Norstedts Juridik. (ICC)
Rönnmar, Mia: Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet
En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext. Juristförlaget i Lund. (Akademisk avhandling)
Saldeen, Åke: Några skrifter
Uppsala. Iustus. (de lege, Juridiska fakulteten i Uppsala; årsbok 2004)
Seipel, Peter: Juridik och IT
Introduktion till rättsinformatiken. 8. uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik.
Smit, H. & Pechota, V.: International commercial arbitration and the courts
4. ed. New York. Juris Publishing.
Smitt, Raoul m fl: VD –avtalet
Modellklausuler med kommentarer. Löner och belöningssystem. Pensioner. Konkurrensklausuler. Ansvarsfrågor. Ägarstyrning. Stockholm. Norstedts Juridik.
Svensson, Alf-Peter: Råd till rådgivare
Ny lag om finansiell rådgivning till konsumenter. Stockholm. Svenska Fondhandlareföreningen.
Trafikförfattningar 2004
Solna. NTF.
Ullman, Magnus: Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige.
Stockholm.
Wahlgren, Peter (ed.): IT law
The Stockholm University Law Faculty.
(Scandinavian Studies in Law; volume 47)
Walin, Gösta & Gregow, Torkel:
Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m.
En kommentar. 5. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. (Norstedts gula bibliotek)
Westerlund, Li: Life science inventions
The hurdles of law. Uppsala. Iustus.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons