search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta om Disciplinnämnden

De flesta anmälningarna mot advokater kommer från advokaternas klienter eller dessas motparter. Samfundet tar också upp ärenden på eget initiativ, ex officio. Man bevakar vad som rapporteras i medier, domar och protokoll.
Hos Advokatsamfundet arbetar för närvarande fyra handläggare, som samtliga är jurister, med disciplinärendena.

När en anmälan kommit in skriver man och låter den berörde ledamoten få tillfälle att yttra sig. När advokaten svarat får anmälaren ta del av detta, som eventuellt inkommer med ytterligare synpunkter. Kommer sådana in ska dessa sändas till den berörde advokaten.

Härefter upprättar kansliet ett förslag till beslut i ärendet. Förslaget sänds till en prövningsavdelning som antingen avskriver ärendet, avgör det i sak eller hänskjuter det till disciplinnämnden.

Disciplinnämnden bestämmer om muntlig förhandling ska hållas eller inte. Som huvudregel ska sådan förhandling hållas när uteslutning kan bli aktuell. Vid eventuell uteslutning utser styrelsen en advokat som får agera ”åklagare” i ärendet. Vid förhandlingen ställs kompletterande frågor till advokaten och denne har möjlighet att föra fram sin syn på det hela. Den anmälde ledamoten får ha med sig biträde.

Beslutet i ett disciplinärende skickas till den berörde advokaten, justitiekanslern, samfundets styrelse samt – då det är aktuellt – till den som gjort anmälan. Disciplinnämnden beslutar vilka ärenden som ska publiceras som vägledande avgöranden.

Den som vägrats inträde i eller uteslutits ur samfundet får överklaga beslutet hos Högsta domstolen. Beslut om varning, straffavgift, erinran eller uttalande kan inte överklagas av den advokat som drabbats av beslutet.

Påföljder
En advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt skall uteslutas ur samfundet. Om omständigheterna är mildrande får advokaten i stället tilldelas varning.

Varning eller erinran får meddelas den som annars åsidosätter sina plikter som advokat. Om omständigheterna är synnerligen försvårande får advokaten även i ett sådant fall uteslutas.

Om det finns särskilda skäl kan en advokat som tilldelas varning också åläggas att betala en straffavgift med lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Disciplinnämnden får i stället för erinran – om det bedöms vara tillräckligt – göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller olämplig.

Förbud att lämna juridiskt biträde kan meddelas av domstol för en tid av högst tio år. Talan om förbud enligt nyss nämnda stadgande förs av allmän åklagare vid tingsrätt. Advokatsamfundet ska höras innan sådan talan förs mot advokat.

Justitiekanslern
JK:s befattning med advokaterna är reglerad i Rättegångsbalken och i stadgarna för Sveriges advokatsamfund. JK får fortlöpande samtliga beslut i disciplinärenden.

JK får överklaga ett beslut av samfundets styrelse eller disciplinnämnd till Högsta domstolen men han överklagar inte till förmån för en enskild advokat. JK kan även begära att disciplinnämnden vidtar åtgärder mot en advokat som åsidosätter sin plikt och hos styrelsen mot den som inte längre är behörig att vara advokat.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons