search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige får kritik från EU-kommission

Svenska domstolar får stark kritik från EU-kommissionen för att de inte begär förhandsbesked. Regeringen håller inte med. Trots det har en översyn av lagstiftningen inletts.
I ett så kallat motiverat yttrande anmärkte Europeiska gemenskapernas kommission i oktober 2004 på att Sveriges högsta domstolar alltför sällan begärt förhandsbesked från EG-domstolen. Enligt artikel 234, tredje stycket EG, ska medlemsländernas domstolar be EG-domstolen om hjälp med hur gemensamma regler ska tolkas. En begäran ska ske när domstolen utreder frågan om prövningstillstånd.

Kommissionen ansåg att det var anmärkningsvärt att Högsta domstolen endast begärde förhandsavgörande i tre fall under åren 2001 och 2002, av de hundratals ärenden som man fick in. Därtill var kommissionen kritisk till att beslut om att inte bevilja prövningsstillstånd motiveras så att det blir möjligt att konstatera om de högsta domstolarnas skyldigheter enligt artikel 234 iakttas. Därför uppmanas Sverige att vidta åtgärder inom två månader.

Regeringen anser att Sverige visst har uppfyllt sina skyldigheter och att de högsta domstolarnas praxis följer EG-rätten. Men de svenska processuella reglerna ses nu ändå över för att bli bättre. Bland annat ska reglerna om hanteringen av förhandsavgöranden bli tydligare och kraven skärpas på domstolarnas dokumentation av dessa frågor.

På Justitiedepartementet arbetar man med en promemoria som ska remissbehandlas och man hoppas kunna presentera en proposition senare i vår.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons
Annons