search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

(Pm = Promemorian, Dp = Departementspromemorian,
Bt = Betänkandet)
R-2004/1023 Pm Deklarationsombud mm.
R-2004/1084 Pm Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden
R-2004/1109 Pm Ändringar i Europakonventionen
R-2004/1116 Dp Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms), Ds 2004:43
R-2004/1151 Delbetänkandet Prospekt – nya regler om prospekt m m, SOU 2004:95
R-2004/1176 Bt Reformerad hyressättning, SOU 2004:91
R-2004/1201 Dp Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, Ds 2004:47
R-2004/1204 Pm Utökade möjligheter att förverka utbyte och hjälpmedel vid brott m m
R-2004/1222 Förslag till allmänna råd om styrning av finansiella företag
R-2004/1266 Förslag till förordning om tillämpningsföreskrifter rörande det gemensamma systemet för mervärdesskatt
R-2004/1326 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/71/EG om mönsterskydd
R-2004/1379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicenser för patent avseende tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med allmänna hälsoproblem
R-2004/1487 Utkast till lagrådsremiss Ökad säkerhet i pass mm.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons
Annons