search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Aarbakke, Magnus & Aarbakke, Asle:
Ansvarlige selskaper og indre selskaper
6. uppl. Oslo. Universitetsforlaget.
Agell, Anders: Äktenskap samboende partnerskap
3. uppl. Uppsala. Iustus.
Carlsson, Pål: Mallar & dokument
Praktisk skrivhandbok för företag. 2. uppl. Näsviken. Björn Lundén Information.
Diamant, Adam: Revisors oberoende
Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Uppsala. Iustus. (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 97. Akademisk avhandling)
Ekonomisk ordbok. 11 språk
Stockholm. Norstedts Juridik.
Ellsberger, Per: Pantlån – om ränta och värdepappersrättsliga konflikter i pantbankernas kreditgivning
Stockholm. Jure. (Akademisk avhandling)
Ewerlöf, Göran & Sverne, Tor & Singer, Anna: Barnets bästa
Om föräldrars och samhällets ansvar. 5. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Fredriksson, Max & Malm, Ulf:
Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen
3. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Hatzidaki-Dahlström, Lea:
EU:s internationella privat- och processrätt
Den femte friheten. 2. uppl. Lund. Studentlitteratur.
Hedlund Thulin, Kristina: Lika i värde och rättigheter
Om mänskliga rättigheter. 2. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Kirchberger, Christine (red.): Materialsamling IT-rätt
4. uppl. Stockholms universitet. Institutet för rättsinformatik. (Skrifter från Institutet för rättsinformatik 6)
Lennander, Gertrud: Återvinning i konkurs
3. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning [CXXII])
Lind, Gustaf: The revival of chapter VIII of the UN charter
Regional organisations and collective security. Stockholm University. Department of Law. (Akademisk avhandling)
Lookofsky, Joseph:
International privatret på formuerettens område.
3. udg. København. Jurist- og Økonomforbundet.
Madsen, Finn: Commercial arbitration in Sweden
A commentary on the arbitration act (1999:116) and the rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Stockholm. Jure.
Petersson, Roger & Reinholdsson, Klas:
Personuppgiftslagen i praktiken.
3. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Prakke, Lucas & Kortmann, Constantijn (eds.):
Constitutional law of 15 EU member states
Deventer. Kluwer.
Regler om trossamfund, stiftelser, understödsföreningar m m
Stockholm. FAR.
Ritter, Lennart & Braun, W. David:
European competition law: a practitioner´s guide
3. ed. The Hague. Kluwer.
Sahlin, Richard: Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet
En offentligrättslig studie. Stockholm. Jure. (Akademisk avhandling)
Still, Viveca (red.): Media innovationer produktivitet
Rättssäkerheten och teknologin i omvandling. Stockholm. Jure. (Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003)
Teknisk ordbok. 11 språk
Stockholm. Norstedts Ordbok.
Unidroit principles of international commercial contracts.
Rome. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
Wahlgren, Peter & Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål: Juridisk skrivguide
3. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik.
Votinius, Sacharias: Varandra som vänner och fiender
En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund. Stockholm. Symposion. (Akademisk avhandling)

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons
Annons