search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokaten som strider mot Migrationsverket

Migrationsverkets nya arbetssätt genomförs nu runt om i Sverige. Advokat Hans Bredberg har kommit på kant med Migrationsverket och får inte längre några förordnanden som offentligt biträde till asylsökande. Verket anser att Hans Bredberg inte vill samverka enligt den nya modellen. Bredberg å sin sida menar att han måste följa de regler som gäller för en advokat och hävda sin klients bästa.
Så här går den nya handläggningen till i korthet:
Om det inte är uppenbart om asylsökanden ska få avslag eller tillstånd att stanna förordnar Migrationsverket ett offentligt biträde och denne får en grundutredning skickad till sig. Inom tre veckor skickar biträdet, efter att ha träffat klienten, in ett yttrande om vilka skäl som den asylsökande åberopar för sin ansökan. Biträdet ska inte ta ansvar för utredningen, men måste redan vid det första mötet ställa fler frågor om hemland och resväg och undersöka mer än tidigare, för att få fram en tydlig bild av skälen till ansökan.

Vägrar fråga om resvägen
Efter en tid åker biträdet och den asylsökande till Migrationsverket för en muntlig genomgång, då parterna går igenom eventuella oklarheter i ansökan.

Beslutsfattaren hos Migrationsverket är med och kan exempelvis förklara varför verket ifrågasätter vissa uppgifter, fråga om oklarheter om resvägen och berätta när ett beslut väntas komma. En tid efter mötet skickar Migrationsverket ett protokoll, och senare ett skriftligt beslut.

Hans Bredberg vägrar fråga klienten om resvägen om detta kan missgynna klienten. Bredberg betonar de olika rollerna som myndigheter, domstolar och advokater måste ha i asylprocessen. Därför vänder han sig starkt mot sådant som innebär att rollerna blir otydliga.

Ett bra uttalande
När tidskriften Advokaten möter honom har han just tagit del av samfundets vägledande uttalande som mynnar ut i att Migrationsverkets utredningsskyldighet inte kan åläggas en advokat. Hans Bredberg välkomnar styrelsens uttalande.
– Jag är mycket nöjd, säger han. Jag har varit mycket säker på min sak och många har stöttat mig, säger han. För att komma till Sverige måste du göra någonting olagligt, låna en släktings pass eller skaffa dig en visering som du senare inte kan visa upp. Redan där börjar dilemmat för mig, men det slutar inte med det. För Migrationsverket kommer med en massa följdfrågor om allt möjligt. Det vände jag mig emot direkt. Min roll blir helt fel om jag blir utredare åt dem.

Hans Bredberg anser inte att han drabbats av ett yrkesförbud. Snarare att tolkar och organisationer vet att han står på klienternas sida. På kort sikt har dock konflikten med Migrationsverket lett till att han har förlorat ekonomiskt eftersom han inte får nya ärenden och inte får arbeta med påbörjade ärenden.

Bredberg tycker att han tämligen ensam har fått försvara advokatyrket, när kolleger varit smidigare och gått Migrationsverket till mötes när det gäller att bidra till utredningen av den asylsökande.

Migrationsverket har meddelat att man ställer sig bakom samfundets vägledande uttalande, att utredningsskyldigheten inte kan åläggas en advokat och att en advokat inte får redovisa uppgifter som talar till klientens nackdel.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons