search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
(Pm = Promemorian, Dp = Departementspromemorian, Bt = Betänkandet)
R-2004/0866 Pm Genetiska fingeravtryck, Ds 2004:35
R-2004/0869 Bt Marknadsmissbruk, SOU 2004:69
R-2004/0871 Dp Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling, Ds 2004:38
R-2004/0872 Delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen
R-2004/0877 Dp Förstärkt kontroll av vapen mm, Pm En ny möjlighet för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål samt Pm Transitregler rörande vapen gentemot Danmark, Finland och Norge.
R-2004/0878 Bt En översyn av Brottsoffermyndigheten, SOU 2004:61
R-2004/0892 Dp Lag om tillträdesförbud, Ds 2004:40
R-2004/0959 Pm Förbättrade möjligheter att ingripa straffrättsligt mot skatteundandraganden avseende cigarretter
R-2004/0989 Kriminalvårdsstyrelsens rapport Kriminalvården – en myndighet
R-2004/1033 Pm Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av beslut om förverkande
R-2004/1039 Pm Förslag till nytt gruppundantag för avtal om tekniköverföring
R-2004/1155 Pm Verkställighetsärenden och muntlig förhandling i en ny instans- och processordning i utlänningsärenden.

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons
Annons