search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Amnéus, Diana & Svanberg-Torpman, Katinka (eds.): Peace and security. Current challenges in international law.
Lund. Studentlitteratur.
Andersson, Charlotte: Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Hyresnämndens praxis.
Stockholm. Norstedts Juridik
Andersson, Ulrika: Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp.
Lund. Bokbox
Boman, Erik & Wimert, Anders: Rättsfallssamling offentlig upphandling.
Stockholm. Jure
Falk, Jan-Erik & Pedersen, Kristian: Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling.
Stockholm. Jure
Fusioner Redovisning, beskattning och civilrätt.
Stockholm. KPMG
Festskrift till Hans Gammeltoft-Hansen
København. Jurist – og Økonomforbundet
Herre, Johnny & Ramberg, Jan: Konsumentköplagen. En kommentar. 2. uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik.
(Norstedts Gula Bibliotek)
Häthén, Christian: Stat och straff. Rättshistoriska perspektiv.
Lund. Studentlitteratur.
Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom. 7. uppl.
Uppsala. Iustus
Johnsson, Peter: Bankkort och andra kort för gränslösa betalningar.
Lidingö. Industrilitteratur
Lokrantz Bernitz, Hedvig: Medborgarskapet i Sverige och Europa. Räckvidd och rättigheter.
Uppsala. Iustus. (Akademisk avhandl.)
Lødrup, Peter & Agell, Anders & Singer, Anna: Nordisk børneret I. Farskap, morskap og underhåll till barn. Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov.
København. Nordisk Ministerråd. 2003. (Nord 2003:4)
Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar: Fordran & skuld. 7. uppl.
Uppsala. Iustus
Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta: Den svenska miljörätten.
Uppsala. Iustus
Nordell, Per Jonas: Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens.
Stockholm. MercurIUS. (Handelshögskolan i Stockholm; skrifter nr 14)
Nylander, Christina: Medierätt 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och tv. 3. uppl.
Lund. Studentlitteratur.
Nyström, Göran & Ohlsson, Robert & Skog, Rolf: Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden.
Stockholm. Jure
Radetzki, Marcus: Skadeståndsberäkning vid sakskada
Stockholm. Svenska Försäkringsföreningen
Regler om konkurs, förmånsrätt, företagsrekonstruktion mm
Stockholm. FAR
Rossander, Olle (red): Livbolagskrisen
Stockholm. Finansinspektionen
Spang-Hanssen, Henrik: Cyberspace & international law on jurisdiction. Possibilities of dividing cyberspace into jurisdictions with help of filters and firewall software.
Copenhagen. DJØF Publishing.
Stöth, Göran: Transport- och logistikrätt – en grundläggande redogörelse
Lidingö. Industrilitteratur
Swolin, Hans: Självständiga bankgarantier.Vad innebär de och när kan betalningskrav under dem vägras?
Lund. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. (Finansierings- och kommersiellrättsliga studier; 5)
Tivéus, Ulf: Skatt på kapital. 10:e uppl.
Stockholm. Norstedts Juridik
Tovman, Peter: Konkurs eller företagsrekonstruktion? En studie ur IT-företagets perspektiv.
Stockholms universitet. Juridiska institutionen
Wennstam, Katarina: En riktig våldtäktsman. En bok om samhällets syn på våldtäkt.
Stockholm. Albert Bonnier
Wetter, Carl mfl: Konkurrensrätt – en handbok. 3. uppl.
Stockholm. Advokatfirman Vinge. (Thomson Fakta)
Zamboni, Mauro: The policy of law. A legal theoretical framework.
Stockholm’s University. Faculty of Law. (Akademisk avhandling)
Zetterström, Stefan: Juridiken och dess arbetsrätt – en introduktion
Uppsala. Iustus
Österberg, Tommy: Samfälligheter
Handbok för samfällighetsföreningar. 8. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons
Annons