search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD ändrade samfundets beslut

Advokatsamfundet avslog två ansökningar om inträde, men Högsta Domstolen håller inte med. HD finner att de båda sökande är lämpliga att utöva advokatverksamhet.
– Jag är naturligtvis förvånad över HD:s beslut. Advokatsamfundets styrelses beslut är noga övervägda och fattas av advokater med gedigen erfarenhet. Dels är det överraskande att HD inte har den presumtionen att styrelsens beslut är riktigt, dels visar det på en alltför låg tröskel för inträde, säger Stefan Lindskog, ordförande i Advokatsamfundet.

De två som nu blivit advokater sökte först om inträde 2002 respektive 2003. Den ena sökande begärde dispens från kravet om yrkesverksamhet i tre år. Eftersom fyra advokater i referensförfarandet framförde kritik och samfundets lokalavdelning avstyrkte ansökan, återkallade han den. Ett år senare sökte han igen, men fick avslag. När han nu överklagade beslutet avslog återigen Advokatsamfundets styrelse hans ansökan, eftersom det som varit positivt i utredningen om lämpligheten inte uppvägde kritiken. HD bedömer däremot att sökanden har godkända förklaringar till kritiken som har framkommit, och menar att han får anses ha styrkt sin lämplighet.

Den andra sökandens tidigare ansökan avslogs av Advokatsamfundets styrelse eftersom en advokat hade kritiska synpunkter på hur sökanden hade agerat i två ärenden. I det nu överklagade ärendet framkom mer kritik och styrelsen uttalade igen att personen inte styrkt sin lämplighet. HD:s bedömning är att den sökande sammantaget får anses ha styrkt sin lämplighet.

– Jag tycker ändå inte att man kan dra så långtgående slutsatser av de här fallen. Den grundläggande normen borde vara att samfundsstyrelsens bedömning frångås endast om det finns särskilda skäl för detta, säger Stefan Lindskog.

SANNA ARNDT
Annons
Annons
Annons