search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2004/0521 Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik, SOU 2004:20 och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik
R-2004/0646 Departementspromemorian Effektivare regler om förverkande av fordon vid trafikbrottslighet, Ds 2004:24
R-2004/0701 Förslaget Svensk kod för bolagsstyrning, SOU 2004:46
R-2004/0726 Betänkandet Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47
R-2004/0858 Domstolsverkets rapport 2004:4 Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna
R-2004/0865 Betänkandet Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv, SOU 2004:74
R-2004/0870 Direktivförslaget Nya kapitaltäckningsregler
R-2004/1048 Utkast till Lagrådsremiss om räntebeläggning av periodiseringsfonderna
Annons
Annons