search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vägledande uttalande om finansiella instrument

Advokatsamfundets styrelse har antagit ett vägledande uttalande med regler om hur advokater ska registrera klienters finansiella instrument.
Detta för att undvika att det felaktigt uppfattas som att advokatbyrån är ägare till aktier och andra värdepapper.
Advokatsamfundet antog tre vägledande uttalanden i maj 2000. Dessa handlar bland annat om på vilket sätt advokater får ta betalt, att advokater inte bör ekonomiskt engagera sig i klientens affärer samt att advokatbyrå inte får göra så stora placeringar i värdepapper att det kan uppfattas som att byrån driver annan verksamhet än advokatverksamhet.

Undvika missförstånd

För att undvika liknande missförstånd och skapa klarhet för tredje man om vem som verkligen är ägare till olika finansiella instrument har samfundsstyrelsen därför antagit ett vägledande uttalande med förhållningsregler om hur en registrering ska gå till. Uttalandet ska ses som ett förtydligande av gällande regler. Enligt uttalandet ska advokat se till att registreringen anger att advokatens värdepappersinnehav är för klients räkning, om innehavet medför offentliga registreringsåtgärder.

Kontobaserade finansiella instrument kan däremot registreras dels direkt i ägarens namn, dels förvaltarregistreras. En advokat som får i uppdrag att registrera sådana finansiella instrument ska göra detta antingen direkt i klientens namn eller, vid förvaltarregistrering, ange att advokatens innehav är för klients räkning.

HANS HELLBERG
Annons
Annons