search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2004/0334 Huvudbetänkandet Ny sekretesslag, SOU 2003:99
R-2004/0468 Slutbetänkandet Ett nationellt program om personsäkerhet, SOU 2004:1
R-2004/0504 Departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella, Ds 2004:19
R-2004/0554 Betänkandet Översyn av personuppgiftslagen, SOU 2004:6
R-2004/0600 Förslag till ändring av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
R-2004/0607 Delbetänkandet Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, SOU 2004:37
R-2004/0725 Promemorian Slopat underhållsstöd vid växelvis boende
R-2004/0738 Promemorian från Föreningen Svenskt Näringsliv med förslag till ändringar i inkomstskattelagen
R-2004/0739 Slutbetänkandet Egendomsskatter – reform av arvs- och gåvoskatter, SOU 2004:66
R-2004/0859 Promemorian Nya EG-regler om förvaltningsberättelsens innehåll
R-2004/0860 Förslag om genomförande av de så kallade Bonn-riktlinjerna
R-2004/0867 Promemorian Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
Annons
Annons