search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Platsbrist i kriminalvården

Åtskilliga intagna i häkten och på anstalter utsätts för en behandling som är fullständigt oacceptabel från humanitär synpunkt och som strider mot lagstiftningens principer.
Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, i en kritisk granskning av platsbristen inom kriminalvården.
JO har vid upprepade tillfällen den senaste femårsperioden uttalat kritik mot förhållandena inom kriminalvården. Efter en rad anmälningar och tidningsartiklar om den aktuella platssituationen inledde JO förra våren en ny granskning som blev klar i somras.

Myndighetens slutsats är att de ansvariga i häkten och anstalter med dagens platsbrist många gånger saknar möjlighet att uppfylla kraven i lagstiftningen på hur frihetsberövade ska behandlas. Inte heller uppnår kriminalvården sitt grundläggande syfte att främja de intagnas samhällsanpassning.

JO konstaterar inledningsvis att häktade och intagna genom lagstiftning är tillförsäkrade vissa rättigheter. Systemet medger alltså inte att man av ekonomiska eller andra skäl har en standard som inte uppfyller lagens krav.

Placeras på lediga platser

Enligt myndigheten finns det flera skäl att vara kritisk till hur boendet för de intagna har lösts. Att de intagna placeras där det finns lediga platser i stället för på den anstalt som är mest lämplig gör att kriminalvårdens programverksamhet för att återanpassa de intagna i samhället inte kan utnyttjas effektivt. De intagnas möjligheter att ha kontakt med sina anhöriga försvåras också.

Justitieombudsmannen anser att det är mycket allvarligt att dömda personer i väntan på en ledig anstaltsplats tvingas stanna kvar i häkte längre än acceptabelt. Normalt bör väntetiden i häkte inte överstiga en vecka. I juni i år väntade 416 fängelsedömda på en lämplig placering. 290 av dessa hade väntat mer än sju dagar.

Arrester blir häktesplatser

JO har tidigare uttalat kritik mot att häktade förvaras i arrestlokaler under mer än någon dag. I dag har polisarrester i viss utsträckning förvandlats till häktesplatser genom att kriminalvården tagit över ansvaret för lokalerna. Standarden på dessa celler är enligt myndigheten många gånger så låg att det inte är acceptabelt att förvara häktade där.

Kritik riktas också mot dubbelbeläggningen av bostadsrum på såväl häkten som anstalter.

Platsbristen har enligt myndigheten också fått till följd att kriminalvårdens personal tvingas avsätta allt mer resurser för tillsyn och förvaring på bekostnad av kriminalvårdande åtgärder.

JO anser att det är särskilt allvarligt att förhållandena fortlöpande har försämrats under en följd av år och att de planer som finns för att förbättra situationen inte får effekt förrän om ytterligare några år. Det är därför utomordentligt angeläget att snabbt sätta in åtgärder för att vända den negativa utvecklingen, avslutar JO.

HANS HELLBERG
Annons
Annons