search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Adler, Hans m.fl.: Psykiatrins juridik 2004
Stockholm. Juris. 2004
Festskrift tillägnad professor Edward Andersson på hans 70-årsdag den 31 december 2003
Juridiska Föreningen i Finland. 2003
Artikelsamling 2003
Svensk IdrottsJuridisk Förening. 2003 (Idrottsjuridisk skriftserie; nr 8)
Berg, Emma & Welander, Jenny: Fri rörlighet och social trygghet. Förordningen (EEG) nr 1408/71 och den svenska socialförsäkringen i tillämpning.
Lund. Juristförlaget. 2003. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; nr 152)
Bring, Thomas & Diesen, Christian & Wahren, Alexandra: Förhör
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Dahlqvist, Anna-Lena & Holmquist, Rolf: Brotten i näringsverksamhet
Stockholm. Norstedts Juridik. 2004. (Ekobrott 2)
Dahlstrand, Lotta: Barns deltagande i familjerättsliga processer
Uppsala universitet. 2004. (Akademisk avhandling)
Danielsen, Svend: Forældres pligter Børns retigheder. Et sammenlignende studie af engelsk, skotsk og australsk børnelovgivning samt canadiske overvejelser med tanker om mulige inspirationer for nordiske reformer
København. Nordisk Ministerråd. 2004. (Nord 2004:2)
Danielsen, Svend: Nordisk børneret II. Forældreansvar. Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov
København. Nordisk Ministerråd. 2003. (Nord 2003:14)
Eklöf, Dan: Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om tvångslicensiering
Stockholms universitet. 2004. (Akademisk avhandling)
Eriksson, Maria: I skuggan av pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld
Stehag. Gondolin. 2003
Fernström, Gösta: Partnerskap och partnering i bygg- och fastighetsbranschen
Stockholm. Byggförlaget. 2003
Granström, G. (red.): Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten
Uppsala Publishing House. 2004
Göransson, Håkan & Karlsson, Anders: Diskrimineringslagarna. En praktisk kommentar
3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Häthén, Christian & Nilsén, Per: Svensk historisk lagbok. Rättshistoriska källtexter
Lund. Studentlitteratur. 2004
Kongshavn, Halvor: Nordisk juridisk festskriftbibliografi. Innholdet i juridiske festskrifter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1998–2002
Oslo. Gyldendal Akademisk. 2003
Kouvo, Sari: Making just rights? Mainstreaming women’s human rights and a gender perspective
Uppsala. Iustus. 2004. (Akademisk avhandling vid Göteborgs universitet)
Li, Wenxi: Anti-dumping law of the WTO/GATT and the EC. Gradual evolution of anti-dumping law in global economic integration
Lund. Juristförlaget. 2004. (Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund; nr 151)
NBK rules, The
Näringslivets Börskommitté, NBK. 5 ed. Stockholm. FöretagsJuridik Nord & Co. 2004
Paskalia, Vicki: Free movement of persons and social security. Gender implications of EC regulation 1408/71
Stockholms universitet. 2004. (Akademisk avhandling)
Printz, Anders: Psykiskt funktionshindrades rättigheter. En handbok
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Radetzki, Marcus: Skadeståndsberäkning vid sakskada
Stockholm. Svenska Försäkringsföreningen. 2004
Regler om konkurs, förmånsrätt, företagsrekonstruktion m.m.
Stockholm. FAR. 2004
Sayed, Abdulhay: Corruption in international trade and commercial arbitration
The Hague. Kluwer. 2004
Skog, Rolf (red.): Nyemissioner av aktier. De lege lata och de lege ferenda
Stockholm Centre for Commercial Law. 2004. (Stockholms universitet)
Spang-Hanssen, Henrik: Cyberspace & international law on jurisdiction. Possibilities of dividing cyberspace into jurisdictions with help of filters and firewall software
Copenhagen. DJØF Publishing. 2004
Stöth, Göran: Transport- och logistikrätt – en grundläggande redogörelse
Lidingö. Industrilitteratur. 2004
de Than, Claire & Shorts, Edwin: International criminal law and human rights
London. Sweet & Maxwell. 2003
Thunberg Schunke, Malin: Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU. Effektivitet v. rättssäkerhet
Uppsala. Iustus. 2004. (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 94. Akademisk avhandling)
Tivéus, Ulf: Skatt på kapital
10 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Annons
Annons