search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hela världen samlades på AIJA:s kongress i Neapel

Från den 25 till den 28 augusti 2004 höll Aija (International Association of Young Lawyers) sin årliga kongress jämte årsmöte. Aija är en förening vars medlemmar är advokater eller jurister under 45 år världen över. Evenemanget hölls i Neapel i Italien och innehöll ett gediget program.
Sverige har genom året varit ett mycket aktivt land inom AIJA. Före detta advokaten och ordföranden i Advokatsamfundet Elisabeth Fura-Sandström, numera domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, var 1991–1992 AIJA:s ordförande och är numera hedersordförande. Sveriges engagemang är fortfarande stort (cirka 120 medlemmar) vilket till exempel visas genom ett stort deltagande i paneldebatter och som föreläsare. Vidare har många nationella rapporter inom olika ämnesområden producerats. Vad gäller föredragshållare kan nämnas advokat Pär Remnelid, Advokatfirman Vinge, som var föreläsare på seminariet ”Joint ventures from birth to death: An analysis how M&A requirements and antitrust issues compete”. Han har tillsammans med advokat Björn Mullaart, även han Advokatfirman Vinge, författat den nationella rapporten i samma ämne. Ytterligare föredragshållare och författare av nationella rapporter var advokaten Thomas Lakhall och biträdande juristen David Kleist, båda Advokatfirman Vinge, samt advokat Thomas Pousette, Advokatfirman Lindhs DLA Nordic. I paneldebatten vid seminariet ”Big Brother Inc.? Privacy and monitoring of employees’ communication” representerades Sverige av Rechtsanwalt Oliver Schulte, verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrås kontor i Frankfurt. Att notera utöver detta är att advokaten Pär Remnelid utsågs till vice ordförande för Antitrust Law Commission.

Vid årets kongress deltog cirka 450 personer från hela världen. Utöver det gedigna dagsprogrammet med seminarier och working sessions rörande juridiska ämnen och andra till advokatyrket kopplade frågor arrangerades även ett mycket omfattande socialt program med bland annat invigningsceremoni, home hospitality dinner och avslutande galamiddag. Utöver utbildningen och debatterna är den sociala delen av kongressen av stor behållning. Man får en möjlighet att på ett otvunget sätt lära sig att umgås i en internationell miljö och att tala med verksamma i många olika länder och kan konstatera att många av de problem och frågeställningar advokater står inför inte skiljer sig i någon större omfattning oavsett var i världen man är aktiv. Utöver detta får man en förståelse för den vardag andra kolleger världen över lever i. Detta är en oerhört viktig insikt och kunskap då advokatyrket blir mer och mer internationaliserat. Inte heller är det kontaktnät man kan skapa världen över att underskatta.

I år kan till exempel särskilt uppmärksammas följande delar av programmet. Det inledande halvdagsseminariet, där en namnkunnig panel med bland annat ordförandena från både Italiens och Frankrikes advokatsamfund, diskuterade ämnen viktiga för yrkets framtid såsom MDP, penningtvätt, access to justice, advokatens etik m.m.. Några av de budskap som panelen förmedlade var att det inte nog går att poängtera vikten av att värna de advokatspecifika reglerna, klientlojaliteten samt advokaternas Code of Conduct och etiska regler. Den working session som troligen hade flest deltagare (cirka 80 st.) var ”Law firm management: Starting an international practice”. Av detta kan slutsatsen dras att yrkets framtid och internationaliseringen är ett område som av många yngre anses vara oerhört viktigt. Sessionen genomfördes interaktivt. Deltagarna delades in i grupper inom vilka olika frågeställningar rörande ett sammangående mellan en europeisk byrå och en transatlantisk förbereddes för att sedan presenteras inför samtliga deltagare. Grupperna bestod av deltagare från olika länder och med olika bakgrund vilket innebar att frågeställningarna fick en gedigen genomlysning.

När det gäller årsmötet företogs sedvanliga val. Därutöver behandlades frågan huruvida in-house lawyers skulle tillåtas medlemskap i AIJA. Ett liknande förslag behandlades senast av AIJA:s årsmöte 1994 varvid förslaget avslogs. Bakgrunden till att frågan om stadgeändringen åter aktualiserats är den utveckling, förändring och specialisering som skett inom yrket sedan 1994. I dagsläget har AIJA redan flera bolagsjurister som medlemmar i anledning av att vissa länder tillåter in-house lawyers att även vara medlemmar av landets advokatsamfund – ett exempel på detta är Norge. Bland annat mot ovannämnd bakgrund beslutade årsmötet om en stadgeändring innebärande att in-house lawyers skall tillåtas medlemskap i AIJA. Vidare antog årsmötet ny Charter of the young lawyers vars innehåll finns att tillgå på AIJA: webbsida.

AIJA:s nationella representant i Sverige är advokat Thomas Nygren, Hamilton & Co Advokatbyrå i Stockholm. För ytterligare information kontakta thomas.nygren@hamilton.se eller besök www.aija.org.

ULRIKA FORSBERG
Advokat
Annons
Annons