search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Få förmögenhetsskador

Marsh har sammanställt skadestatistik avseende Advokatsamfundets obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkring. Det rör sig om ett relativt litet antal anmälningar varför slutsatser dragna ur statistiken måste bedömas kritiskt.
Under perioden 1997 till 2004 har det kommit in 27 skadeanmälningar varav endast åtta än så länge har föranlett utbetalning. Elva av skadorna är för tillfället öppna. Åtta av dessa avser en och samma advokat. I många fall är den inledande argumentationen från klienterna oklar varför det till en början är svårt att bedöma om det är fråga om brott eller ett allmänt missnöje med hur advokaten skött ärendet. Ofta anmäls skadan även till advokatens ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Under ovanstående period har den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen betalat ut drygt 3 miljoner kronor.

Av statistiken har vi funnit att den typiske advokaten, som agerar så att förmögenhetsbrottsförsäkringen måste tas i anspråk, är en man under 40 år, verksam i storstadsregionerna. Det är oftast en person som lever långt över sina tillgångar samt har dålig ordning på handlingar kopplade till advokatverksamheten. Vid flera tillfällen har detta beteende resulterat i att klientmedel inte har hållits åtskilda från övriga tillgångar. Det är inte ovanligt att det till en början inte finns något uttalat syfte hos advokaten att tillskansa sig klientens tillgångar utan han tappar helt enkelt kontroll över situationen.

Vid en jämförelse med andra yrkesgrupper är antalet förmögenhetsbrott begångna av advokat gentemot klient dock ganska få. Detta med tanke på hur många transaktioner som faktiskt äger rum.

I förra numret av Advokaten (6/2004) informerade Marsh om två fall där missade tidsfrister legat till grund för advokats ansvar för ren förmögenhetsskada. En gemensam nämnare mellan skador ersatta ur Advokatsamfundets förmögenhetsbrottsförsäkring och de missade tidsfristerna är ofta en bakomliggande dålig ordning på administrationen. Vi vill därför än en gång poängtera vikten av att ha väl fungerande administrativa rutiner.

ANNELI RAMNELÖV
Marsh AB
Annons
Annons