search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ännu ett nytt penningtvättdirektiv

Ett nytt förslag till penningtvättdirektiv rycker närmare.
Detta innehåller dåliga nyheter för den svenska advokatkåren.
I början av juni lämnade regeringen sin proposition om skärpta regler mot penningtvätt. I den visade det sig att regeringen hade tagit intryck av remissinstanserna, inte minst av Advokatsamfundets kritik. Enligt tidplanen ska dessa regler börja gälla från årsskiftet 2005.

Men nu visar det sig att denna relativa framgång tycks bli tillfällig. EU-kommissionen har nämligen nyligen lämnat ett förslag till ett tredje penningtvättdirektiv. Detta finns för närvarande för behandling på Finansdepartementet. För den svenska advokatkåren innebär direktivförslaget försämringar.

Med EU-kommissionens nya förslag riskerar de svenska advokaterna att förlora det undantag från meddelarförbud som finns med i regeringens proposition. Kommissionens förslag innebär att möjligheten till undantag från så kallad tipping off slopas; alltså möjligheten för advokaten att efter 24 timmar från det att rapporteringen gjordes berätta detta för klienten. I det nya förslaget får advokaten inte – oavsett vilken tid som förlupit – upplysa klienten om att en anmälan gjorts.

Förslaget vidgar även området för när det råder rapporteringsskyldighet för advokater, till att också omfatta finansiering av terrrorism också i sådana fall det inte utgör brott.

– Under sommaren har rådsarbetsgruppen redan hållit två möten, berättar Erland Ghenarp, hovrättsassessor på Finansdepartementet. Ytterligare möten är inplanerade under hösten. Tanken är att rådsarbetsgruppen ska kunna lämna över förslaget vidare till Ecofin under vintern. Sedan ska förslaget behandlas av parlamentet. Och går det igenom där kan förslaget införlivas i svensk lagstiftning under 2006.

I den proposition som lämnades in i juni i år intog regeringen hållningen att advokater skulle ha en undantagsmöjlighet från meddelarförbudet.

– Men internationellt kan det vara svårare att få gehör för detta undantag, säger Erland Ghenarp. Det är ju inte så många länder som har utnyttjat möjligheten att använda sig av detta undantag. Då kan det kanske vara svårt att förstå varför man ska behålla det undantaget. Där har Sverige en uppgift att argumentera för sin sak.

FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, är den organisation som driver på utvecklingen om skärpta regler mot penningtvätt. Sommaren 2003 genomförde organisationen en revision av sina 40 rekommendationer. I dessa gick man längre än tidigare och föreslog strängare regler för bland annat advokater. Det är till stor del FATF:s arbete som bidrar till att man inom EU nu föreslår nya regler.

Advokatsamfundet har för närvarande underhandskontakter med justitie- och finansdepartementen. Dessutom agerar samfundet inom de internationella samarbetsorganisationerna för advokater.

Läs mer om det nya förslaget till penningtvättdirektiv

TOM KNUTSON
Annons
Annons