search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tryckt matrikel ges ut 2005

Det ska ges ut en tryckt pappersmatrikel 2005. Det har Advokatsamfundets fullmäktige beslutat.
Till samfundets fullmäktigemöte, som hölls i Stockholm den 4 juni 2004, hade det kommit in flera motioner som gav uttryck för behovet av en tryckt pappersmatrikel.

Efter att Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff redogjort för innehållet i de inkomna motionerna sade han:

– Styrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att en tryckt matrikel ska utges år 2005. Styrelsen är väl medveten om att detta har ett starkt stöd bland ledamöterna samt att ledamöterna är beredda att bära de ekonomiska konsekvenserna.

Flera av de närvarande ledamöterna gjorde inlägg. Rolf Åbjörnsson, som lämnat in en motion, ansåg att styrelsens förslag var utmärkt men att han ändå inte ville återkalla sin motion.

– Vi vet inte vad styrelsen kommer att besluta i framtiden. Jag vill bara notera vilket nästan löjeväckande stöd motionen fått i landet, sade han.

Lars G. Svensson ansåg att ledamöterna kan ha ett indirekt behov av matrikeln; den behövs på domstolar, polismyndigheter, arrester och häkten. Och där behöver informationen vara lättillgänglig.

Lena Blixt menade att skälen för en tryckt matrikel inte uppväger tryckkostnaderna men hon tillade:

– Jag har dock i olika sammanhang uppfattat ett missnöje i kåren – det finns en ”vi- och domkänsla” – med hur styrelsen behandlat frågan. Kanske bör man ta konsekvenserna av det.

Anne Ramberg konstaterade att det finns olika åsikter om hur en matrikel ska utformas, men ansåg att det måste vara styrelsens sak att bedöma.

På proposition av ordföranden beslöt fullmäktige att bifalla motionerna på så sätt att en matrikel i pappersform ska ges ut 2005. Motionerna avslogs.

TOM KNUTSON
Annons
Annons