search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Snabbdomstolar vid enklare brottmål

Snabbdomstolar för enklare brottmål. Utvidgat straffansvar för människohandel. Starkare konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Det är några av de nya regler som trätt i kraft under sommaren.
De flesta enklare brottmål ska kunna prövas snabbare av domstol enligt den nya lagen om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål.

Detta bland annat genom att tingsrätt och åklagare får delge stämningar och andra handlingar genom så kallad förenklad delgivning, utan att den misstänkte behöver kvittera stämningsansökan. För att delgivningen ska vara giltig får det inte gå mer än fem veckor från delgivningstillfället tills polisen upprättat en brottsanmälan.

Straffbestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål har utvidgats till att omfatta även icke gränsöverskridande människohandel och sådan handel som görs utan sexuella syften – till exempel tvångsarbete eller organförsäljning. Alla dessa typer av brott kallas i fortsättningen människohandel. Försök, förberedelse och stämpling till människohandel kriminaliseras också. Även den som underlåter att avslöja sådana brott kan ställas till ansvar.

Från 1 oktober höjs straffet för människosmuggling. Dessutom får åklagare och polis möjlighet att begära att offer för människosmuggling får tillfällig tidsbegränsad uppehållstid i Sverige. På så vis kan utländska målsägande och vittnen i smugglingsmål bistå polis och åklagare både i förundersökning och vid domstol.

Förundersökningssekretessen till skydd för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden blir svagare. Sådana uppgifter som lämnas över vid till exempel en häktningsförhandling är numera offentliga hos domstolen.

Konkurrenslagen har ändrats. Konkurrensverket kommer i fortsättningen inte att meddela så kallade förhandsbesked om undantag utan det blir istället företagens sak att själva bedöma om deras avtal är förenliga med konkurrensreglerna. De nya reglerna är en anpassning till en ny EG-förordning från i våras.
Annons
Annons
Annons