search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2004/0258 Departementspromemorian Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare, Ds 2004:06
R-2004/0278 Betänkandet Tolkförmedling – kvalitet, registrering, tillsyn, SOU 2004:15
R-2004/0318 Departementspromemorian Några frågor om säkerhetsskyddslagen, Ds 2004:12
R-2004/0319 Betänkandet Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m., SOU 2003:114
R-2004/0347 Departementspromemorian Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning, Ds 2004:2
R-2004/0388 Betänkandet Tvång och förändring – Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård, SOU 2004:3
R-2004/0389 Delbetänkandet Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen, SOU 2004:10
R-2004/0430 Betänkandet Ledningsrätt, SOU 2004:7
R-2004/0455 Betänkandet Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen – en översyn, SOU 2004:12
R-2004/0529 Utredningsrapporten KO:s medverkan vid vissa konsumenttvister
R-2004/0531 Promemorian om vissa stämpelskattefrågor
R-2004/0552 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, Ds 2004:20
R-2004/0553 Betänkandet Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, SOU 2004:31
R-2004/0559 Riksåklagarens rapport Organisation för en effektiv och hög lagföring
R-2004/0577 Delbetänkandet Handla för bättre klimat – handel med utsläppsrätter 2005–2007, m.m., SOU 2004:62
R-2004/0581 Synpunkter inför 11:e sessionen i WIPO:s ständiga kommitté för upphovsrätt – förslag till internationell överenskommelse om skydd för radio- och tv-företag
R-2004/0584 Betänkandet Reformerade egendomsskatter, SOU 2004:36
R-2004/0585 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter
R-2004/0648 Domstolsverkets redovisning av uppdrag att ta fram underlag för fastställande av inkomstgränsen för rätt till rättshjälp enligt 6 § rättshjälpslagen (1996:1619) m.m.
R-2004/0660 Skatteverkets hemställan om lagändring samt promemoria med förslag till inkomstskattemässig lagreglering av s.k. retroaktiv företagsombildning
R-2004/0702 Utkast till lagrådsremiss Ny ordning för utfärdande av rättsintyg.
Annons
Annons