search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Många internationella organisationer för Europas advokater

CCBE, CEEBA, IBA, ILAC …
CCBE
är en europeisk samarbetsorganisation för advokater. CCBE:s syfte är att företräda de nationella samfunden. I den rollen representerar organisationen Europas alla advokater inför de europeiska institutionerna.

CCBE betyder Conseil des Barreaux de l’Union européenne; på svenska Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen. CCBE skapades 1960 och är den officiellt erkända organisationen som representerar advokatyrket i EU och EEA.

Organisationen representerar advokatsamfunden inför de europeiska institutionerna.

Alla nationella advokatsamfund inom Europeiska unionen och EES är medlemmar i CCBE. Dessutom är flera advokatsamfund från andra europeiska stater medlemmar med observatörstatus. Detta betyder att CCBE genom de olika europeiska advokatsamfunden och advokatorganisationerna representerar mer än 700 000 europeiska advokater.

CCBE är en paraplyorganisation för de olika nationella advokatsamfunden. I CCBE ingår ett antal delegationer. För Sveriges del blir det en mindre delegation bestående av Johan Coyet (ordförande), Anne Ramberg och Ragnar Palmkvist. För länder som Storbritannien och Tyskland blir det större delegationer, vars medlemmar utses av advokatsamfundens styrande organ i medlemsländerna.

International Bar Association IBA
är en organisation för internationellt verksamma jurister och deras organisationer och har både individuella medlemmar och institutionella. IBA organiserar mer än 16 000 individuella advokater och 190 advokatsamfund.

IBA arbetar för utbyte av information mellan olika rättsliga organisationer runt om i världen. Man arbetar även för att stödja rättsväsendets oberoende och rätten för advokater att utöva sina yrken. IBA stödjer också aktivt de mänskliga rättigheterna.

IBA arbetar för att uppnå sina mål genom flera olika aktiviteter. Man ger stöd åt individuella medlemsadvokater genom sektioner, specialistkommittéer, forum och andra specialinriktade ämnesgrupper. IBA har nyligen inrättat en så kallad Bar Issues Commission vars syfte är att adressera frågor direkt kopplade till advokatorganisationerna.

För de enskilda advokaterna finns drygt femtio kommittéer och närmare tjugo regionala specialinriktade ämnesgrupper, som täcker den allra största delen av det juridiska arbetsfältet. Dessa kommittéer och grupper är sammankopplade i sektioner och medlemmar kan medverka i så många sektioner och kommittéer som de önskar.

Inom IBA har Sverige en framskjuten position. Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, är Council member i IBA och blev nyligen invald i management committee som en av tre representanter för advokatorganisationer. Axel Calissendorff, Advokatsamfundets nyligen avgångne ordförande, är Deputy Secretary General for the Nordic and Baltic Region inom IBA.

International Legal Assistance Consortium (ILAC)
är en sammanslutning av cirka 30 icke-statliga organisationer och advokatsamfund från olika delar av världen. Organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm. ILAC ska bidra till att stärka återuppbyggnaden av rättsstater i post-konfliktområden genom missioner i samverkan med och på uppdrag av andra internationella och regionala aktörer. Organisationen har tidigare genomfört projekt i bland annat Afghanistan, Östtimor och Sri Lanka.

ILAC skapades på initiativ av ett antal internationella experter och juridiska NGO-er år 2000. Sveriges advokatsamfund är en av de organisationer som varit med och utarbetat ILAC-projektet tillsammans med bland andra FN, American Bar Association (ABA) och IBA.

Generalsekreterare i ILAC är advokaten Christian Åhlund. Anne Ramberg ingår, som representant för såväl Sveriges advokatsamfund som för CCBE, i styrelsen för ILAC

CEEBA
På europeisk nivå hålls även årliga generalsekreterarkonferenser inom CEEBA.

Nordiskt samarbete
Sveriges advokatsamfund deltar även i ett väl utvecklat nordiskt samarbete. Dels sker detta genom de årliga nordiska presidiemötena då de olika nordiska ländernas ordförande, vice ordförande och generalsekreterare möts, dels i konferenser som hålls två gånger per år då generalsekreterarna träffas. Vid båda typerna av sammankomster diskuteras aktuella samfunds- och advokatfrågor, utvecklingstendenser och lagstiftning.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons