search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut våren 2004

9. Advokat har förmedlat kontakt mellan tilltalad, som var häktad med restriktioner, och målsäganden. Varning tilldelad.
A har varit offentlig försvarare för en person, B, som var tilltalad bland annat för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Brotten var riktade mot B:s sambo. Kammaråklagaren C, åklagarkammaren i X-stad, ansökte vid X-stads tingsrätt att A skulle entledigas från uppdraget som offentlig försvarare för B enär han vidarebefordrat meddelanden mellan B, som var häktad med restriktioner, och sambon. A hade dessutom förbigått sambons målsägandebiträde. Tingsrätten fann inte skäl att återkalla förordnandet. C klagade till hovrätten som dock avvisade överklagandet då åklagaren inte var behörig att föra talan mot tingsrättens beslut.

C har i anmälan till Advokatsamfundet anfört att hon anser att A allvarligt åsidosatt sina åligganden som offentlig försvarare på de av henne vid tingsrätten åberopade grunderna.

A har i yttrande till samfundet hänvisat till sitt yttrande till tingsrätten i anledning av C:s ansökan därstädes. I detta har han redogjort för de angelägenheter, i vilka han förmedlat kontakt mellan B och sambon. Angelägenheterna har alla varit av praktisk art. Vid inget tillfälle har han diskuterat misstankarna mot B med sambon, utan bara uppmanat henne att ha en tät och bra kontakt med sitt målsägandebiträde. Beträffande de av A redovisade praktiska angelägenheterna har han inte haft någon anledning att ta kontakt med detta. Sammanfattningsvis anser han att han ingalunda åsidosatt några åligganden eller uppträtt oetiskt. I yttrande till samfundet har A ytterligare anfört: Han anser att de kontakter han haft med målsäganden på intet sätt kan jämställas med de kontakter som förevarit i samfundets disciplinärende refererat i ”Advokaten” nr 8/2003 under nr 8.

Det bör anmärkas att C, med hänvisning till lagen om behörighet för JK att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken, översänt handlingarna i saken till denne för eventuella åtgärder. JK gjorde denna bedömning: De omständigheter vilka enligt åklagaren gör A olämplig att fortsättningsvis utföra uppdraget som offentlig försvarare i det aktuella målet är i och för sig av sådan art att han kan ha åsidosatt sina plikter som advokat (jfr förenämnda disciplinärende). Enligt JK:s mening är det dock därmed inte sagt att A har åsidosatt sina plikter i sådan grad som försvarare att förordnandet bör återkallas. Även om det finns anledning att se allvarligt på de förhållanden som åklagaren pekat på i sin framställning till tingsrätten anser JK sig i ett fall som detta böra beakta att det inte gjorts gällande att A skulle ha förmedlat uppgifter mellan den misstänkte och målsäganden som berört själva brottsmisstanken. Mot bakgrund av det anförda och med hänsyn till de intressen som JK skall beakta i förevarande sammanhang är det JK:s bedömning att det inte finns tillräckliga skäl för honom att föra frågan om en återkallelse av A:s förordnande till högre rätt. Han beslutar således att inte överklaga tingsrättens beslut.

Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

Nämndens bedömning

Genom att förmedla kontakt mellan den tilltalade och målsäganden har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Annons
Annons