search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Debatt om intressekonflikter

Intressekonflikter, controlled auctions och samtycke. Kring detta diskuterade samfundets ledamöter på fullmäktigemötet. Och uppfattningarna gick åt olika håll.
Bakgrunden till diskussionen var Advokatsamfundets styrelses vägledande uttalande från april i år. Där kom man fram till att det för en advokatbyrå är oförenligt med god advokatsed att företräda flera klienter i deras egenskap av intressenter i samband med budgivning avseende förvärv av företag, så kallade controlled auctions.

Diskussionen på fullmäktige inleddes med en paneldebatt med bland andra Cecilia Vieweg, chef för koncernstab juridik på Electrolux, Karin Lindell, generaldirektör för Konsumentverket, Claes Peyron, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, samt Axel Calissendorff, Advokatsamfundets avgående ordförande. Såväl paneldeltagare som merparten av de övriga ledamöterna var i stort sett samstämmiga om vikten av klientlojalitet och det olämpliga i att företräda mer än en klient i en så kallad controlled auction.

Enskilda och professionella

Efter den inledande paneldiskussionen blev det en allmän debatt. En fråga som diskuterades var huruvida ett samtycke från klienten kunde tillåta advokaten att företräda fler än en klient. En annan var om man borde göra åtskillnad på enskilda klienter och professionella köpare av advokattjänster, som stora företag.

Claes Peyron, disciplinnämndens ordförande, betonade likheten mellan de olika advokatuppdragen oavsett om det handlar om en stor affärstransaktion eller en skilsmässa:

– Det är samma regler. Det handlar om människor. Det gäller lojalitet. I princip är det samma frågor oavsett om det är affärsjuridik eller enskilda klienter.

– Min egen tro är att varje gång vi avböjer att ta ett uppdrag så stärker vi vårt varumärke. När det gäller de normala advokatuppdragen är det ett nollsummespel – vi får lika många uppdrag som vi förlorar. Men vi lägger lättare märke till dem vi förlorar, sade Peyron.

Flera talare talade i samma riktning.

Fredrik von Baumgarten, från advokatfirman Vinge, tyckte att det var märkligt att Advokatsamfundet inte tidigare uppmärksammat frågan om controlled auctions är förenliga med samfundets regler eller inte, inte minst med tanke på att controlled auctions förekommit i många år.

von Baumgarten ansåg att med klienternas samtycke, vissa praktiska arrangemang samt integritet och en god byråkultur så kan en advokatbyrå företräda mer än en intressent vid en controlled auction.

Internationellt perspektiv

Rolf Johansson, Linklaters, ville att frågan om controlled auctions ses i ett internationellt perspektiv. Han hänvisade till att bland annat Law Society of London tittar på denna fråga.

– Jag tror att vi kommer att få se andra ställingstaganden i samma fråga från internationella motsvarigheter till Sveriges advokatsamfund. Jag tror att det är nödvändigt att se över de regler vi har.

TOM KNUTSON
Annons
Annons