search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokatförsäkringar

Skadefall
På uppdrag av Sveriges advokatsamfund sammanställer Marsh statistik avseende den obligatoriska ansvarsförsäkringen.

I denna statistik finns det en typ av skadeorsak som återkommer regelbundet – missade tidsfrister. Som en del i det skadeförebyggande arbetet vill vi därför lyfta upp ett par fall där missade tidsfrister ligger till grund för skadeståndsansvar. Trots möjligheten att använda nya tekniska hjälpmedel för att bevaka tidsfrister, kan man i statistiken inte se någon minskning av denna typ av skador.

Fall 1: Glömde inge kvarstadsbeslut

Enligt ett avtal erhöll affärs- och fastighetsförmedlaren F ett förmedlingsuppdrag bestående i att F, för uppdragsgivaren B:s räkning, skulle komma till ett överlåtelseavtal (avseende en restaurangrörelse) mellan B och kunden X. Avtalet, vilket var slutet med ensamrätt ”fullt ut” för F i förhandling med kunden X, innefattade att F skulle ersättas med 350 000 kronor jämte mervärdesskatt för förmedlingsarbetet. I samband med att F till B översände ett utkast till överlåtelseavtal överlät F sin fordran på förmedlingsprovision till E.

B och X ingick emellertid överlåtelseavtal utan E:s vetskap eller inblandning och E erhöll inte provisionen. Slutbetalning skulle äga rum per den 1 juli 2001.

E stämde B, med biträde av advokaten A, och yrkade bland annat att rätten skulle förplikta B att till E utge 350 000 kronor jämte mervärdesskatt med ränta löpande från dagen för mottagandet av stämningsansökan till dess betalning skedde. A ansökte även om interimistisk kvarstad på så mycket av B:s egendom, närmast fordringen på köpeskillingen, att fordringen kunde antas bli täckt vid utmätning. A erhöll den 10 juni 2001 en interimistisk kvarstad. Advokaten A förbisåg emellertid att genast inge kvarstadsbeslutet till kronofogdemyndigheten för utmätning. Först efter den 1 juli 2001 ingavs beslutet till kronofogden som då endast lyckades säkerställa 33 000 kronor.

Tingsrätten biföll E:s yrkande. Domen vann laga kraft.

Med grund i A:s förbiseende riktade E ett skadeståndskrav på A om 350 675 kronor, motsvarande förlusten av provisionen samt en kostnad på 675 kronor.

A medgav försummelse. A utgav härefter, genom sin ansvarsförsäkring, ett belopp på 415 219 kronor inklusive dröjsmålsränta efter avräkning för den del om 33 000 kronor som säkerställdes.

Fall 2: Förbisåg fristbestämmelsen

Advokat A fick i uppdrag att biträda en fastighetsägare i förhandlingar om rätt till ersättning från staten. Länsstyrelsen hade beslutat om inrättande av ett naturreservat. Reservatföreskrifterna innebar en försvårad markanvändning för fastighetsägaren.

A förhandlade med staten som företräddes av Naturvårdsverket. Parterna åberopade under förhandlingarna olika utlåtanden avseende ersättningsnivån. Vilken ersättning som skulle betalas var stridigt mellan parterna och varierade mellan cirka en och tre miljoner kronor.

Förhandlingarna drog ut på tiden och i samband med att A påminde Naturvårdsverket om svar på ett förslag, åberopade Naturvårdsverket preskription

Om ersättningen inte överenskommits inom ett år från det att beslutet om inrättande av naturreservatet vann laga kraft, har ersättningssökande att väcka talan vid domstol.

Advokaten A hade förbisett fristbestämmelsen enligt 31 kap. 13 § miljöbalken.

Fastighetsägaren framställde skadeståndsanspråk på A. A medgav försummelse men skadans storlek var stridig. Efter ytterligare utredning i skadeståndsfrågan utgav härefter A förlikningsvis genom sin ansvarsförsäkring ett skadestånd om 1,5 miljoner kronor.

ANNELI RAMNELÖV
Marsh AB
Annons
Annons