search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2004/0024 Betänkandet ”En öppen domarrekrytering”, SOU 2003:102
R-2004/0222 Promemorian ”Forum i tvistemål” (DV-rapport 2003:4)
R-2004/0277 Departementspromemorian ”Ökad säkerhet i pass m.m.”, Ds 2004:8
R-2004/0339 Promemorian ”Stämpelskatt i samband med företagsinteckning”
R-2004/0408 Promemorian ”Förslag till lag om skatteavtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige”
R-2004/0480 Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer
R-2004/0495 Rambeslut om angrepp mot informationssystem samt
R-2004/0503 Rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott
R-2004/0507 Finansinspektionens förslag till allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse eller att ge ut elektroniska pengar
R-2004/0520 Utkast till lagrådsremiss avseende frågan om prövningstillstånd i kammarrätt i mål enligt ordningslagen
R-2004/0556 Förordning om försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål.
Annons
Annons