search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Rättsmedling – något även för de svenska domstolarna?

Norge står inför en reform av rättegångsordningen för civila mål. Tvistemålsutredningen har lagt fram förslag till ny civilprocesslag. Det föreslås att de försök med rättsmedling som under fem år pågått vid ett flertal domstolar i Norge (senaste året vid cirka 20 domstolar) nu skall kunna erbjudas tvistande vid samtliga domstolar (NOU 2001:32 Rett på sak). Även Finland och Danmark står inför lagstiftning om rättsmedling i respektive land. I Norge finns det cirka 300 advokater som genomgått grundläggande medlingsutbildning, baserad på modell från Harward Law School. Norska Advokatföreningen har ett särskilt utskott för medling som organiserar och stödjer advokatmedlare inom olika verksamhetsfält.

Samtliga försäkringsbolag i Norge, med undantag av ett, accepterar att rättsskyddet nyttjas även vid medling. Där rättshjälp beviljats får även den nyttjas vid medling.

Det norska justitiedepartementet har utvärderat försöksordningen med rättsmedling i verksamheten till och med 2002. Antalet civilmål vid domstolarna hade ökat med 5 procent (från 37 till 42 procent) jämfört med före införandet av rättsmedling. Tidsåtgången för respektive mål hade dock minskat. Således hade fler tvister förts till domstol men såväl handläggningstid som kostnader hade reducerats.

Våra domstolars insatser vid förlikning/medling, jämlikt RB 42:17, är idag av mycket varierande innehåll och kvalitet. Begränsade resurser och frånvaron av ett system som ger möjlighet till planering av medlingsinsatsen ger även att det ofta är samme domare som senare skall döma i målet som erbjuder förlikningssammanträden. Man avråder internationellt från ett sådant förfarande och förespråkar att förlikningsverksamhet och dömande verksamhet hålls isär och utövas av olika personer.

Jämfört med systemen under utveckling i våra grannländer så är det förvånansvärt lite som händer i Sverige. Samtidigt läggs enorma sparkrav på rättsssystemet – krav som är och kan bli ett ännu större hot mot rättssäkerheten.

Parter, ombud och domare skulle med medlingsutbildning kunna mer effektivt och rättssäkert bistå parterna till en lösning av tvisten och med gott resultat även förebygga kommande tvister.

Det finns även ett EU-initiativ för att skydda enskilda konsumenters ekonomiska och rättsliga intressen (KOM (1998) 198 slutlig – Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 155, 17.4.1998). Där beskrivs en förenklad form av medling med biträde av advokat inför ensamdomare samt även förprocessuell medling.

Hösten 2003 genomfördes dock den första medlingsutbildningen för domare i Sverige. Kursledare var Jan Norman, Luleå tekniska universitet, domare Kristin Kjelland-Mørdre, Norge, och rådman Gerd Strömberg, Helsingborgs tingsrätt. Kursen kommer att få uppföljare och förhoppningsvis även kunna erbjudas till advokater.

I Sverige har vi även universitetsutbildning i medling vid Luleå tekniska universitet och vid Göteborgs universitet. Vid Köpenhamns universitet finns även en masterutbildning i medling.

Norska Advokatföreningen höll under april kurs för advokater i medling och som första svenska advokat deltog Catharina Tholin, Sundsvall. Kursledare för Advokatföreningens utbildning var bland annat Knut Kaasen, professor i sjörätt vid Oslo universitet, Anne Hillestad Austbø, lagman vid Asker och Bærums tingsrätt, och advokat Anne-Blanca Dahl, ansvarig för Advokatföreningens medlingsutskott.

Kursen omfattade både teoretiska och praktiska moment. Norge har en gammal förlikningstradition där Förliksråden startade för cirka 200 år sedan och även utökats under 1980-talet med konfliktråd och nu senast således även rättsmedling.

Det är av intresse att Advokatsamfundet likt våra grannländer verkar aktivt för att skapa marknad för advokatmedlare. Advokater som utbildas inom medling och alternativ konfliktlösning (ADR) får vidgade möjligheter och verktyg att bistå klienter i tvister. Advokatens roll kan både vara förprocessuell medlare, av domstol förordnad medlare och partsombud i medlingsförfarande. Med ett likt Norge utbyggd rättshjälp och rättsskydd så kan denna tvistelösningsform få en ökad tillämpning.

Eftersom medling är en form för konfliktlösning som bygger på flexibilitet, informell handläggning och samförstånd så öppnar den lättare upp en tvist och förhindrar låsningar som även innebär tidskrävande och kostsamma processer. Men det är av yttersta vikt att vi får utbildade medlare, fastställda etiska regler och strukturerade former för att inte riskera rättssäkerheten.

Den 10–12 september kommer NFM, Nordiskt forum för medling, att hålla sin tredje Nordiska konferens för medling och konflikthantering i Skövde. Konferensen öppnas av vår justitieminister Thomas Bodström. Under tre dagar kommer ett flertal intressanta föreläsare bland annat domare/rättsmedlare Kristin Kjelland-Mørdre, Norge, och FN:s representant och f.d. försvarsminister Elisabeth Rehn, Finland.

Förhoppningsvis kommer medling att bli en fråga på dagordningen i än fler rättsliga sammanhang, och förhoppningsvis kommer detta nya arbetsfält även att vara ett område för oss jurister och advokater.

JAN NORMAN
Jur. kand.
CATHARINA THOLIN
Advokat/medlare