search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny praxis i Skåne och Blekinge för att döma lika vid narkotikabrott

Domarna i Hovrätten över Skåne och Blekinge har tagit fram nya, enhetliga riktlinjer för bestämning av straffvärdet vid narkotikabrottslighet.

Riktlinjerna tillämpas redan av alla domstolar i domkretsen och förhoppningen är att resten av landet ska följa efter.
Svenska domstolar använder sig sedan flera år av två olika system när de mäter ut straff i narkotikamål. Dels den så kallade chefsrådmännens tabell som utarbetats av chefsrådmännen i landets tre största tingsrätter, dels Sterzels tabell som togs fram av den förre rådmannen i Sollentuna tingsrätt. Tabellerna skiljer sig åt en del vilket innebär att olika praxis gäller i olika delar av landet.

Nya riktlinjer
– Här i Skånska hovrätten visade det sig att en avdelning tillämpade Sterzels tabell och två avdelningar den så kallade chefsrådmännens. Så kunde vi ju inte ha det, säger hovrättslagman Per Eriksson som lett arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna.

Den skånska hovrättens riktlinjer utgår från Högsta domstolens praxis och är en sammanjämkning av de båda tidigare systemen. Principen är att straffvärdet bedöms utifrån mängden narkotika och efter en enhetlig kurva oavsett vilket preparat det rör sig om.

En ökning av mängden narkotika ger samma procentuella straffskärpning för alla preparat. Riktlinjerna innebär i vissa fall en mindre straffskärpning för mindre mängder och generellt något lägre straff vid de riktigt stora beslagen.

– Det här är ju matematik, vilket inte alltid är detsamma som verkligheten. Tabellerna tjänar som utgångspunkt i normalfallet, sedan kan man gå upp eller ned på stegen beroende på om omständigheterna är förmildrande eller försvårande, säger Per Eriksson.

Det nya systemet, som under hand delgetts domare vid Malmö tingsrätt och den så kallade Drogpraxisgruppen, tillämpas nu av hovrätten och alla tingsrätter inom hovrättens område. Dessutom har riktlinjerna skickats till bland annat HD:s kansli, samtliga hovrätter, riksåklagaren samt de största tingsrätterna.

Per Erikssons förhoppning är att systemet ska få gehör i andra domstolar.

– Om vårt förslag vinner acceptans har vi kommit en bra bit på väg mot en enhetlig rättstilllämpning där lika fall bedöms lika var man än är i landet.

Per Eriksson framhåller att de nya tabellerna fungerar även om Högsta domstolen fastställer en ny praxis.

Flyttar skalan
– Dels kan HD omedelbart se vad deras ställningstagande får för betydelse i andra mål. Dels kan vi med ett nytt prejudikat från HD lätt ändra i vår tabell genom att flytta skalan och så har vi en ny tabell som fungerar.

Hovrätten har också tagit fram riktlinjer för straffvärdesbestämning vid smuggling av alkohol och cigaretter. Tabellerna bygger på tidigare praxis för alkohol.

– Straffvärdet för smuggling av sprit utgår från samhällets kostnader för undandragen skatt. Samma synsätt bör då gälla för smuggling av cigaretter där skatten för en limpa cigaretter ungefär motsvarar värdet av 1 liter 40-procentig sprit, säger Per Eriksson.

HANS HELLBERG
Annons
Annons