search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Andermyr, Siv Ann: Bostadshyra. Hyreslagen. Särskilda boendeformer. Träningsboenden m.m.
Stockholm. Kommentus. 2003
Blomquist, Lena: Rätt roligt
Stockholm. Jure. 2003
Broberg, Morten & Holst-Christensen, Nina: Free movement in the European Union. Cases, commentaries and questions
Copenhagen. DJØF Publishing. 2004
Emanuelsson Korsell, Lars: Bokföringsbrott. En studie i selektion.
Stockholms universitet. Kriminologiska institutionen. 2003. (Akademisk avhandling)
Gustafsson, Leif m.fl.: Svensk konkurrensrätt
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Iseskog, Tommy: Anställningsskydd vid övergång av verksamhet
3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. (Aktuell Juridik)
Israelsson, Tomas: Tillsyn enligt livsmedelslagen
Lund. Studentlitteratur. 2004
Kågerman, Pontus & Lohmander, Cecilia: Stämpelskattelagen. En kommentar.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2004 (Norstedts gula bibliotek)
Langsted, Lars Bo & Garde, Peter & Greve, Vagn:
Criminal law in Denmark
2 ed. Copenhagen. DJØF Publishing. 2004
Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne:
Brott & straff i affärslivet. En lärobok för ekonomer.
2 uppl. Uppsala. Iustus. 2004
Lindblom, Per Henrik & Nordback, Kenneth (red.):
Svensk lag 2004
7 uppl. Uppsala. Iustus. 2004
Lindell, Bengt: Civil procedure in Sweden
Uppsala. Iustus. 2004
Martinger, Sven: Juridikordbok. Svensk-engelsk fackordbok.
4 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2004
Näswall, Katharina & Hellgren, Johnny & Sverke, Magnus: Anställningsotrygghet. Individen på den flexibla arbetsmarknaden.
Lund. Studentlitteratur. 2003
Olsen, Lena (red.): Barns makt
Uppsala. Iustus. 2004
Persson, Gunnar: Tryckfrihet på villovägar. Om Aftonbladsmålet och dess följder.
Stockholm. Sellin & Partner. 2003. (Stiftelsen Institutet för Mediestudier)
Stendahl, Sara: Communicating justice providing legitimacy. The legal practices of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit.
Uppsala. Iustus. 2003. (Akademisk avhandling)
Strömberg, Håkan & Axberger, Hans-Gunnar:
Yttrandefrihetsrätt
Lund. Studentlitteratur. 2004
Wennberg, Bertil & Eliason, Marianne & Regner, Göran: Yttrandefrihetsgrundlagen
3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Vindeløv, Vibeke: Konfliktmægling
København. Jurist- og Økonomforbundet. 2004
Annons
Annons