search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Häktningsdomare införs i tingsrätterna i Stockholms län?

Inför ett häktningssystem med särskilda häktningsdomare vid tingsrätterna i Stockholms län.

Det väntas Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen föreslå i en kommande utredning.
Tingsrätterna i Malmö och Göteborg har sedan några år organiserat sitt arbete så att en särskild häktningsdomare hanterar samtliga inkomna häktningsframställningar under en viss period. Uppgiften cirkulerar mellan domarna vid tingsrätten.

Samordnade häktningsförhandlingar innebär en mer rationell och effektiv hantering för tingsrätter och kriminalvård. Det ger bättre möjligheter för den enskilde domaren att planera sitt arbete och bättre samordningsvinster mellan berörda myndigheter.

De positiva erfarenheterna gjorde att regeringen hösten 2003 gav i uppdrag åt Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen att hitta former för hur häktningsverksamheten kan samordnas vid fler domstolar.

Regionala lösningar
Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen väntas nu föreslå att man arbetar fram olika regionala lösningar istället för en nationell modell för hela riket.

För Stockholms län föreslår man att det införs ett häktningssystem med särskilda häktningsdomare vid tingsrätterna. Vid Stockholms tingsrätt har häktningsförhandlingarna hittills hållits vid lunchuppehåll, dagens början eller slut. Med ett system med häktningsdomare sprids förhandlingarna jämnt över dagen.

Bland annat Advokatsamfundet och Domstolsverket har träffats för att diskutera det kommande förslaget. Advokatsamfundet stödjer tanken på särskilda häktningsdomare men understryker samtidigt att effektivitetssträvandet inte får ske på bekostnad av rättssäkerheten. Det får inte bli så att den enskildes önskemål om en viss försvarare naggas i kanten som en följd av att man inför andra rutiner.

Annan tingsrätt
En annan del i utredningen handlar om att göra det möjligt att hålla häktningsförhandlingar vid annan tingsrätt än den som enligt vanliga regler är behörig. Advokatsamfundet menar att idén som sådan är godtagbar men tillägger att det är viktigt att advokaten är verksam på den ort där huvudförhandlingen ska hållas och inte där häktningsförhandlingen äger rum.

Utredningen behandlar även möjligheterna att använda videolänk vid häktningsförhandlingar. Advokatsamfundets uppfattning är att video i vissa fall kan användas vid omhäktningsförhandlingar. Den 1 juli ska Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen redovisa sitt uppdrag – till regeringen.

TOM KNUTSON
Annons
Annons