search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärenden

Beslut våren 2004

6. Advokat har i brev lämnat uppgifter beträffande reglerna om underhållsskyldighet, vilka han insett eller bort inse varit felaktiga. Erinran tilldelad.
X betalade enligt muntligt avtal till Y bidrag till ett deras barn, fött i maj 1985, underhåll med 1 173 kr i månaden. Y ansåg att X kunde betala ett högre bidrag och vände sig till advokaten A för att få hjälp härmed. Denne skrev i december 2002 ett brev till X vari han framförde att Y yrkade att X skulle betala 3 500 kr i månaden, att utgå retroaktivt från ochmed den 1 februari 2002, till dess att barnet fyllt 18 år eller avslutade gymnasiala studier. Skulle X inte acceptera detta yrkande hade A sin huvudmans uppdrag att ställa saken under domstols prövning för fastställande av underhållsbidraget. X bestred att betala det yrkade beloppet men gick, efter att ha rådfrågat egen advokat, med på att betala 1 480 kr i månaden från och med den 1 april 2003 till dess att barnet fyllde 18 år eller avslutade sina gymnasiala studier, varom ett skriftligt avtal upprättades i mars 2003.

Anmälan, som inkom den 31 mars 2003, avser att enligt vad X anser, A i brevet i december 2002, försökt skrämma X att godta dennes uträkning med en mycket obehaglig ton i brevet som dessutom innehåller en hel del direkta osanningar; om X hade trott A och godtagit brevet hade han blivit grundlurad. Brevet återges nedan i sin helhet.

”Q har, genom sin mor Y vänt sig till mig för att erhålla biträde i fråga om fastställande av underhållsbidrag.

Idag erhåller Q underhållsstöd med 1 173 kr/mån. Emellertid finns anledning att anta att Ni har förmåga att utge ett högre belopp såsom underhållsbidrag.

Enligt de uppgifter jag fått kan Er månadsinkomst beräknas till 27 000 kr. Enligt lagen om underhållsbidrag (24 §) är Ni skyldig att betala 14 procent av inkomsten till ett barn. Detta skulle komma att bli ett belopp om 3 780 kr per månad.

Min huvudman yrkar att Ni skall betala (avrundat) 3 500 kr/månad att utgå retroaktivt från och med den 1 februari 2002, till dess hon fyller 18 år eller avslutar gymnasiala studier. Beloppet skall betalas förskottsvis per kalendermånad.

Skulle Ni ej acceptera detta yrkande har jag min huvudmans uppdrag att ställa saken under domstols prövning för fastställande av underhållsbidraget.

Jag emotser Ert svar med största intresse.”

A har i yttrande till Advokatsamfundet anfört bland annat följande. Yrkandet i brevet ifråga var helt i linje med moderns önskemål. Vilka direkta osanningar som anmälaren åsyftar har ej förståtts. Det som sagts i brevet var att A erhållit uppgift om anmälarens månadsinkomst, något som senare visade sig stämma. Härefter framfördes ett yrkande vilket som bekant inte är förbjudet. Att beloppet om vilket avtal sedermera träffades kom att bli 1 480 kr i månaden berodde dels på de invändningar som gjordes, dels på att modern ansåg att ett domstolsförfarande skulle vara alltför ansträngande att genomgå. Av denna anledning upprättades det aktuella avtalet och en domstolsprövning skrinlades. Y accepterade då även att retroaktivt underhåll ej skulle utbetalas. Anmälaren har hela tiden givits tillfälle att yttra sig, ange sin inställning och komma med invändningar, vilket även skett. Dessutom har det stått honom helt fritt att anlita eget ombud, vilket han i vart fall till viss del gjort. Mot bakgrund av detta synes påståendet att han skulle ha blivit grundlurad om han godtagit brevet svårförståeligt. De facto anlitade han ju ombud varför situationen ej uppkom.

Nämndens bedömning

Utredningen visar att A i brevet lämnat uppgifter beträffande reglerna om underhållsskyldighet, vilka han insett eller bort inse var felaktiga. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A i övrigt handlat i strid med god advokatsed.


7. Advokat har på begäran av sin klient upprättat utkast till äktenskapsförord och till klienten översänt det utan att förvissa sig om att klientens make förstått vad äktenskapsförordet innebar eller hade egen juridisk rådgivare. Erinran tilldelad.

X har i en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 25 mars 2003, anfört i huvudsak följande. Hon är gift med en man från Marocko och äger en bostadsrätt. Hon ville skydda denna om något skulle hända. Efter att ha sett en annons om 15 minuters gratis juridisk rådgivning på medborgarkontoret i C-ort besökte hon kontoret den 30 januari 2003. Hon kom i kontakt med advokaten A som förklarade för henne att hon behövde ett äktenskapsförord och ett testamente. Han sade till henne att saken skulle ta längre tid än 15 minuter och uppmanade henne att ringa honom.

Hon ringde honom veckan därpå och de bestämde att de skulle träffas på medborgarkontoret den 6 februari. Han skrev då utkast till äktenskapsförord och testamente, som han senare skickade hem till henne. Sedan hon godkänt utkasten skickade han handlingarna i original till henne. Samtidigt fick hon en räkning på 3 000 kr.

Hon borde kanske ha förstått att det skulle komma att kosta något men inte någon gång under deras möten sade A ett ord om pengar eller kostnader. Om hon fått veta att det skulle kosta henne 3 000 kr att få de aktuella handlingarna skulle hon aldrig ha anlitat honom. Hon känner sig både dum och lurad.

A har i yttrande till samfundet bestritt att han handlat felaktigt. Han har redogjort för det arbete och den tidsspillan som uppdraget medfört och förklarat att tidsåtgången kommit att bli långt mer än de 15 minuter som gällde för gratis rådgivning. Enligt hans uppfattning har X omöjligen kunnat vara okunnig om detta.

X och A har i slutskrifter vidhållit sina ståndpunkter.

Efter fråga av prövningsavdelning inom Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har A anfört bland annat följande. Han har inte personligen varit i kontakt med X:s make. Den bedömning han gjorde var att X inför det förestående äktenskapet ville skydda sina egna tillgångar genom att låta upprätta det aktuella äktenskapsförordet. Handlingens utformning eller existens kunde näppeligen försämra motpartens situation eftersom formuleringen endast tog sikte på att göra den egendom som X redan ägde eller skulle komma att äga till hennes enskilda egendom samt den egendom som motparten ägde eller skulle komma att äga till hans enskilda egendom. Med anledning av att handlingen således uttrycker X:s vilja rörande sina egna tillgångar, vilken X torde ha oinskränkt rätt att uttrycka, samtidigt som hon avstår från giftorätt i motpartens egendom, bedömde A motpartens hörande ej vara påkallat.

Nämndens bedömning

Genom att på begäran av X upprätta utkastet till äktenskapsförord och till henne översända det utan att först förvissa sig om att X:s make förstått vad äktenskapsförordet innebar eller hade egen juridisk rådgivare har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte i övrigt att A handlat i strid med god advokatsed.


8. Advokat borde inte som villkor för delgivning uppställt att kallelse översattes från tyska språket, ett språk som angivits som ett av dem som behärskades på hans advokatbyrå. Uttalande.

Y Industri AB (Y), i vilket bolag X var delägare och styrelseledamot, försattes den 18 februari 1993 i konkurs med advokaten A som förvaltare. Konkursen avslutades 1997.

A försålde under 1994 konkursboet tillhörig andel i det österrikiska bolaget Z GmbH samt två andelslägenheter i Österrike till svensk köpare. Registrering av övergången av äganderätten skedde i Österrike.

Överlåtelserna har vid domstolsprövning i Österrike underkänts, enär konkursförvaltaren inte ansetts behörig att på detta sätt förfoga över egendom i Österrike.

X har i en den 20 maj 2003 inkommen anmälan gjort gällande att A förfarit i strid med god advokatsed genom att ombesörja överlåtelserna, därtill med mycket för låg köpeskilling. Vidare har anmärkts på att A i april 2003 vägrat att vid delgivning av handling, avfattad på tyska, från österrikisk domstol, ta emot handlingen innan den översatts till svenska. Slutligen har gjorts gällande att A förfarit felaktigt genom att befullmäktiga en företrädare för det bolag som köpte andelen i det österrikiska bolaget att ge förvaltare i Österrike instruktioner att på fullmaktstagarens villkor sälja viss egendom.

A har i avgiven förklaring med avseende på överlåtelserna framhållit att de skett efter förfrågan via Justitiedepartementet, dock med svävande svar, och ägt rum för cirka nio år sedan samt att några anmärkningar inte riktats mot avvecklingen av konkursen. Han har tillbakavisat alla anmärkningar. Vad som anförts om utfärdande av en fullmakt var för honom helt obekant. Han hade inget minne av att han utfärdat en sådan.

Nämndens bedömning

Enligt 41 § i samfundets stadgar är disciplinnämnden inte skyldig att uppta anmälan till prövning, om den avser omständigheter, som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Med tillämpning av denna bestämmelse upptar disciplinnämnden inte X:s anmälan såvitt den avser sådana omständigheter till prövning.

A borde inte som villkor för delgivning uppställt att kallelsen översattes från tyska språket, ett språk som angivits som ett av dem som behärskades på hans advokatbyrå. Utöver detta uttalande föranleder anmälan ingen åtgärd.
Annons
Annons