search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Här är fördelningen av uppdragen en ständig tvistefråga

Lena Berke, lagman i Stockholms tingsrätt, är tydlig i sin uppfattning:

– Vi är inte i första hand en försörjningsinrättning för advokater. Vår viktigaste uppgift är alltid att se till att den misstänkte får ett bra försvar.
Landets största domstol, Stockholms tingsrätt, tar liksom de flesta andra hjälp av listor när de fördelar uppdragen som offentliga försvarare. Listan innehåller brottmålsadvokater från advokatmatrikelns Stockholmsområde och är kompletterad med enskilda intresseanmälningar.

I närmare hälften av målen finns oftast en namngiven begärd försvarare. På avdelning 13, den avdelning som handlägger flest grövre våldsbrott är en namngiven försvarare begärd i fyra fall av fem. I övriga mål är domstolens ambition att fördela uppdragen jämnt – men utan något strängt rättvisetänkande. Domstolen väger in erfarenhet samt tidigare uppträdande i tingsrätten.

Hur uppdragen fördelas är enligt Lena Berke en ständig tvistefråga mellan domstolen och försvararkollegiet. Advokater tycker att de inte kommer ifråga tillräckligt ofta och vill att uppdragen ska fördelas helt jämnt efter turordning. Men Lena Berke är av en annan uppfattning:

– Den misstänktes försvar är till för den misstänkte och vi är skyldiga att se till att den tilltalade får ett bra försvar, säger hon. Vi har inte listor för att vara en arbetsförmedling för advokater utan för att det underlättar vårt arbete. Om domstolen har dåliga erfarenheter av en advokats kompetens inom straff- och processrätten får denne därför inga större uppdrag. I svåra och komplicerade mål förordnar vi alltid advokater som är kända för domstolen.

Lena Berke betonar att tingsrätten ändå gör sitt bästa för att sprida uppdragen och undvika favoriseringar. Chefsrådmannen är ansvarig för att se till att listorna följs.

– Det är viktigt för att trygga återväxten att uppdragen fördelas jämnt och att nya advokater ges chansen.

Lena Berke tror att försvarare på större byråer får bättre utdelning än ensamadvokater tack vare att de har en bra administration och bra telefonservice. Tingsrätten anlitar endast advokater som kan bokas per telefon.

– Om den som ska förordnas på en större byrå är upptagen föreslår receptionen en annan medarbetare på byrån. Om det är bråttom tar man oftast den. Den lilla byrån, där man kanske möts av en telefonsvarare, riskerar däremot att tappa brådskande uppdrag. Det är viktigt att vara nåbar.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons