search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärenden

Beslut våren 2004
4. Advokat har varit ansvarig för att årsredovisningen för dennes advokataktiebolag avseende visst räkenskapsår givit en kraftigt missvisande bild av bolagets resultat och ställning. Varning tilldelad.
Advokat A bedriver advokatverksamhet i aktiebolagsform under firma X1.

Per den 1 april 1996 övertogs hans rörelse, som dessförinnan hade bedrivits av X2, av ett nytt bolag med firman X1 och per den 30 juni 2003 skedde överförande till ännu ett nytt bolag med samma firma.

Bolagets räkenskapsår omfattade fram till den 30 juni 2003 tiden den 1 juli – den 30 juni. Därefter omfattar räkenskapsåret tiden maj–april.

Bolagets revisor är auktoriserade revisorn B.

I ett till samfundet den 20 februari 2003 inkommet intyg avseende räkenskapsåret den 1 juli 2001 – den 30 juni 2002 intygade B att bolagets bokföring skett enligt lag och samfundets bokföringsreglemente samt att reglementet även i övrigt iakttagits. A angavs äga samtliga aktier i bolaget.

Samtidigt inkom en kopia av revisionsberättelsen för bolaget avseende sagda räkenskapsår (bilaga 1).

(Bilagan är här utesluten. I revisionsberättelsen gjorde B dock följande anmärkningar.

”I balansposten övriga fordringar ingår två poster å totalt 353 tkr där gäldenären f n troligtvis saknar betalningsförmåga.

Enligt balansräkningen har pågående arbeten upptagits till 6,4 Mkr.

Utfaktureringsvärdet av pågående arbeten enligt styrelsens uppgift torde dock endast uppgå till 1–1,5 Mkr.

Bolagets tillgångar synes därför övervärderade med minst 5,2 Mkr.

Av aktieägaren och hans familj ställd säkerhet för bolagets fortbestånd, nämligen inlånade medel cirka 5,1 Mkr, täcker sålunda inte den gjorda övervärderingen på tillgångarna varför eget kapital är förbrukat och kontrollbalansräkning skall framläggas. Så har ej skett.

Till följd av ovanstående, anser jag att årsredovisningen inte har upprättats enligt årsredovisningslagen och inte ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag avstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.”)

Med anledning av innehållet i revisionsberättelsen infordrades den 21 februari 2003 en förklaring från A. Förklaringen inkom den 3 mars 2003 och biläggs (bilaga 2, här utesluten).

Samfundets styrelse har i beslut den 21 augusti 2003 beslutat att med anledning av vad som förevarit uppta ett disciplinärende mot A.

Beredd tillfälle att slutföra sin talan har A i en skrift den 15 september 2003 endast upplyst om förändringarna per den 30 juni 2003 samt uppgivit att hans bolag intill detta datum namnändrats och inte längre har till ändamål att bedriva advokatverksamhet.

Nämndens bedömning
Av utredningen framgår att årsredovisningen för A:s advokatbolag avseende räkenskapsåret den 1 juli 2001 – den 30 juni 2002 gav en kraftigt missvisande bild av bolagets resultat och ställning. För detta är A ansvarig.

Genom att avge årsredovisningen har A allvarligt åsidosatt god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

5. Advokat borde som principal för biträdande jurist tillsett att den biträdande juristen inte till målsägandena i ett ärende om misshandel översände ett förslag till återtagande av anklagelserna för underskrift. Erinran tilldelad.

C har sedan en längre tid anlitat den advokatfirma, vid vilken advokat A är verksam, i ett personskadeärende till följd av en trafikolycka och i det ärendet haft flera kontakter med A:s biträdande jurist B.

Genom dom den 31 maj 2001 dömdes C av X tingsrätt till sex månaders fängelse för misshandel av sina tre barn. Hovrätten fastställde denna dom den 19 februari 2002. Hovrättens dom vann laga kraft.

I november 2002 gjorde C:s före detta hustru och barnens mor, D, polisanmälningar mot honom för olaga hot, ofredande och övergrepp i rättssak.

Samma månad bad C om ett sammanträffande med B och berättade vid detta bland annat att han numera hade god kontakt med sin före detta hustru och att hon uttryckt önskemål om att återta sina tidigare anklagelser mot honom. Han önskade ansöka om resning och bad om hjälp i den angelägenheten.

Den 14 november 2002 avlät B till D ett brev av följande lydelse:

”Jag skriver till Dig med anledning av att Din fd make C har besökt mig och uppgett att Du och Era gemensamma döttrar är beredda att återta Era tidigare anklagelser mot honom om misshandel den 26 maj 1997. Han skulle välkomna om Ni undertecknade respektive bifogat återtagande och sände dessa åter till vår advokatfirma i bilagt kuvert.”

Brevet var åtföljt av formulär till återtaganden av tidigare anklagelser att undertecknas av D och de tre barnen.

Åklagarmyndigheten i Stockholm har med skrivelse den 14 april 2003 tillställt samfundet tingsrättens och hovrättens domar samt B:s ovan återgivna brev med bilagor och ett kompletterande målsägandeförhör den 12 mars 2003 med D hållet i anledning av att hon till polisen givit in bland annat B:s brev. Vid förhöret påstods att C ringt och hotat D för den händelse hon inte såg till att de formulär som advokatfirman översänt till henne skrevs på.

I sin skrivelse har åklagarmyndigheten ifrågasatt ”lämpligheten av att till målsägande sända färdigskrivna återtaganden för underskrift”.

A förordnades den 11 februari 2003 till offentlig försvarare för C i anledning av de nya polisanmälningar som D gjort mot denne.

Sedan A anmodats att avge ett yttrande har från B den 20 maj 2003 inkommit en skrift signerad också av A. Däri tillbakavisas att hon handlat felaktigt. Genom att ge målsägandena tillfälle att i lugn och ro ta ställning till ett återtagande av anklagelserna mot C hade hon använt ett mjukare tillvägagångssätt än vid alternativa åtgärder. De hade på intet sätt blivit pressade att göra något mot sin vilja. Eftersom ärendet brådskade – C skulle inom kort börja avtjäna sitt straff - hade hon inte hunnit rådfråga A före avsändandet av brevet till D.

Genom beslut den 21 augusti 2003 har Advokatsamfundets styrelse beslutat att med anledning av vad som förekommit uppta ett disciplinärende mot A.

A har härefter genom B anfört att något ytterligare yttrande inte önskas avges.

Nämndens bedömning
Åtgärden att tillställa målsägandena förslaget till återtagande av anklagelserna strider mot god advokatsed. A borde som principal för den biträdande juristen ha tillsett att förslaget inte översändes. A har brustit i sin övervakningsplikt.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
Annons
Annons