search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Viktiga rättsstatsprinciper äventyras”

Remissinstansernas synpunkter går isär. Advokatsamfundet ser mycket kritiskt på förslaget och hävdar att viktiga rättsstatsprinciper äventyras. Från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kommer däremot gillande tongångar och önskemål om ett mer långtgående förslag.
Advokatsamfundet ogillar starkt de skärpta reglerna om penningtvätt i penningtvättdirektivet. Samfundet anser att i den kommande propositionen har man i huvudsak tagit hänsyn till de undantagsmöjligheter för advokater som finns i direktivet. Däremot är samfundet kritiskt till att man inte har begränsat kretsen av ’’förbrott’’.

Enligt Advokatsamfundet innebär förslaget om rapporteringsskyldighet för advokater och deras biträden ett principiellt avsteg när det gäller advokaters tystnadsplikt. En del i förslaget som samfundet ser mycket allvarligt på är begränsningarna i frågeförbudet, det vill säga advokatens utökade vittnesplikt.

– Det förtroendefulla förhållandet mellan en advokat och dennes klient är grundläggande i en rättsstat. Direktivet och därigenom också lagförslaget innebär ett principgenombrott i advokatens tystnadsplikt, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Anne Ramberg befarar att det även finns en fara för ”smittoeffekter” till andra områden om det nya lagförslaget införs. Advokatsamfundet anser att det är direkt olämpligt att genom lagstiftning ålägga advokater att i olika uppräknade verksamheter i hemlighet anmäla sina klienter om det kan antas att anförtrodda medel kan komma från brottslig verksamhet.

En sådan skyldighet skulle omintetgöra det förtroende en klient måste känna för den advokat han vänt sig till, och det skulle också medföra att klienten vid rådgivning undanhöll väsentlig information för advokaten. Advokaten ges därigenom ingen möjlighet att avråda ifrån olämpliga transaktioner eller andra åtgärder som strider mot gällande lag.

Samfundet ser mycket allvarligt på att bestämmelserna om advokaters vittnesplikt förändras. Samfundet är även kritiskt till 24-timmarsregeln.

ATT JUST BROTTSLIGHET som har att göra med penningtvätt skulle vara ett så stort problem eller vara av så allvarlig karaktär att det motiverar ett avsteg från vad som annars gäller för genombrott av frågeförbudet för advokater – att det enligt huvudregeln ska handla om brott för vilket det är föreskrivet minst två års fängelse – finns det inget som helst underlag att påstå anser Advokatsamfundet.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, ser positivt på att penningtvättslagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta nya yrkeskategorier. ebm anser att det ur ett preventivt perspektiv är angeläget att lagstiftningen har en avhållande verkan på förmedlare av penningtvätt. Eftersom det nya penningtvättsdirektivet pekar ut bland annat advokater är det viktigt att svensk lagstiftning är tydlig, så att en klient vet vilken situation han försätter sig själv och sin advokat igenom sitt agerande. EBM anser dock att den föreslagna tidsfristen på 24 timmar från rapporteringstidpunkten är för kort.

SKATTEVERKET ANSER bland annat att undantagen från rapporteringsskyldigheten för oberoende jurister, skatterådgivare och revisorer är alltför långtgående.

Justititekanslern konstaterar att förslagen i vissa avseenden går längre än vad som krävs i direktivet. Detta gäller bland annat kraven på rapporteringsskyldighet och meddelarförbud för advokater och biträdande jurister på advokatbyråer. Rikspolisstyrelsen och Stockholms tingsrätt anser att 24 timmar är för kort frist och att denna tid borde förlängas. På Finansdepartementet arbetar man nu (mars) med en lagrådsremiss. Tidspressen är stark för att få klart en proposition i maj i år.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons